Beslut från regionfullmäktige 22 oktober

Region Skåne inför kostnadsfria hälsosamtal för 40-åringar. Det var ett av de ärenden som regionfullmäktige behandlade vid tisdagens sammanträde.

Här följer kortfattad information kring några av ärendena:

Delårsrapporten

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för januari – augusti 2019. Resultatet för perioden uppgår till 1 480 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförbättring på 604 miljoner kronor.

Resultatet för helåret 2019 prognostiseras till 850 miljoner kronor. I förhållande till budget innebär det en negativ avvikelse med 150 miljoner kronor. 

Plan för krisberedskap

Regionfullmäktige fastställde Region Skånes Krisberedskap- och kriskommunikationsplan för Region Skåne 2019-2022. Syftet med planen är att hantera samhällsstörningar som hotar eller drabbar Region Skånes verksamheter.

Under samhällsstörningar ska Region Skåne kunna upprätthålla de samhällsviktiga funktioner som ingår i vårt ansvar. Organisationen måste därför ha en väl utvecklad krisberedskap. 

Hälsosamtal

Regionfullmäktige beslutade att hälsosamtal ska vara kostnadsfria. Detta som en del av ett pilotprojekt för riktade hälsosamtal som genomförs under våren 2020. Inledningsvis deltar tio vårdcentraler och erbjudandet riktar sig till 40-åringar. Efter piloten är tanken att alla skåningar i vissa åldersgrupper ska erbjudas samtal.

Riktade hälsosamtal är en metod för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor för att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter