Hur är det att bo i Skåne?

Vad tycker vi skåningar om att leva i Skåne? Hur stort är intresset för politik, och känner vi att det finns möjligheter att påverka beslut? Det är några av de frågor som Skåneenkäten svarar på.

Region Skåne genomför regelbundet undersökningen Skåneenkäten. 1500 skåningar svarar varje år på frågor som rör kunskap om och attityder till Region Skånes verksamhetsområden och hur vi styrs.

Möjlighet att påverka

I år är det valår i Sverige. Skåneenkäten ställer återkommande frågor om demokrati och medborgarinflytande.

Kunskapen om vilka som styr i Region Skåne är ganska stor, mer än hälften känner till det. Vi blir ocks�� alltmer intresserade av politik, men att själva engagera oss och ta ett politiskt uppdrag är vi mer tveksamma till. En tredjedel av de tillfrågade säger att de absolut inte kan tänka sig detta, men andelen har ändå ökat under senare år.

Svaren visar också att majoriteten säger sig vara nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige. Men många upplever att möjligheten att påverka politiska beslut minskar ju längre bort från besluten man kommer. Ungefär en fjärdedel av medborgarna anser att de har goda möjligheter att påverka politiska beslut på lokal nivå, men möjligheten till inflytande minskar på regional och riksnivå.

Förtroende för Region Skånes verksamhet

Precis som under de två föregående åren visar enkätresultatet för 2017 att de flesta skåningar trivs bra med att bo i Skåne.

De som bor på landsbygden är mindre nöjda än övriga skåningar med tillgången till sjukvård, tandvård, grundskola, kollektivtrafik och kulturutbud.

Förtroende för sjukvården- och tandvårdens personal är fortsatt högt, men däremot är inte förtroendet lika högt för kollektivtrafikens personal.

Vart är vi på väg?

Resultatet från undersökningarna använder Region Skåne i olika beslutsunderlag och uppföljningar, som rapporten ”Hur har det gått i Skåne” och vår årsredovisning.

Enkätsvaren ska ge politikerna en fingervisning om ifall Region Skåne och Skåne är på väg åt rätt håll; får vi som bor här högre livskvalitet och hur fungerar demokratin och medborgarinflytandet?

Undersökningarna och resultatet är också ett sätt att visa upp och vara öppna med vad skåningarna tycker, vad som funkar och vad som inte funkar som förväntat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter