Åsa Nilsson och Lottie Nord, som sitter vid varsin dator.

Tryggare patienter när sjukhus, primärvård och kommun planerar ihop

I samarbetet iHOPA följs patienten hela vägen fram till utskrivning av sjukhuset, primärvården, den kommunala omsorgen och ASIH tillsammans. Vinsterna är stora för såväl patienter och anhöriga som medarbetare.

– Arbetssättet gör att vi gemensamt kan följa patienten hela vägen fram till utskrivningen från sjukhuset och på så sätt planera för rätt insatser, vilket ger en ökad trygghet, säger Lottie Nord, koordinator på rehabiliteringsavdelningen på Hässleholms sjukhus.

Minskat antalet återinskrivningar 

Samarbetet bygger på dagliga avstämningar mellan koordinatorer på Hässleholms sjukhus, kommunerna Osby, Perstorp och Hässleholm samt vårdcentralerna i respektive kommun. Vid behov deltar även avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

– Vi kan påtala vad patienten behöver hjälp med och stötta patient och anhöriga i utskrivningsprocessen. På så vis blir det lättare för kommunen att ta beslut, säger Lottie Nord.

Tillsammans pratar man områdesvis med respektive kommun och vårdcentral om de inneliggande patienternas behov och beräknad tid för utskrivning.

 – Vi har fått väldigt bra kontakt med vårdcentralerna och kommunerna. Innan kunde det vara ganska stelt men nu har vi goda relationer och samsyn för patientens bästa, vilket bland annat minskat antalet återinskrivningar, säger Åsa Nilsson, koordinator på medicinavdelningen, Hässleholms sjukhus.

Förberedande samtal innan hemgång 

Efter att patienten gett sitt godkännande att skrivas in i verktyget Mina planer delas informationen mellan sjukhus, vårdcentral och kommun. Här sammanfattas tiden i slutenvården, vem som är medicinskt ansvarig efter utskrivning samt önskemål från patienten och anhöriga.

– I Mina planer skriver vi in preliminärt datum för utskrivning. Här kartlägger vi också dagligen patientens medicinska situation, till exempel vilka undersökningar som görs och prover som tas. Med hjälp av arbetsterapeut och fysioterapeut kartläggs patientens förflyttningsstatus, förmåga att sköta sin hygien och hemsituation för att därefter kunna bedöma vilken eventuell hjälp som kan behövas vid hemgång, säger Lottie Nord.

– På så sätt kan vi säkerställa att rätt hjälp och hjälpmedel finns på plats när patienten kommer hem, till exempel toalettförhöjning eller annat som underlättar och ger en trygg hemgång, säger Åsa Nilsson. 

Mindre missar och lugnare tillvaro 

Lottie Nordh och Åsa Nilsson ser stora fördelar med arbetssättet. För patienterna men också för vårdens medarbetare. Lottie jobbade tidigare som undersköterska på Hässleholms sjukhus och Åsa som sjuksköterska i den kommunala omsorgen. Som koordinatorer för Mina planer vet de att de avlastar sjuksköterskor och läkare.