Entrén till Rådhus Skåne i Kristianstad

Regionstyrelsen godkände ny handlingsplan för prehospital och mobil vård

Idag beslutade regionstyrelsen att godkänna handlingsplan för prehospital och mobil vård i Skåne, satsa 845 miljoner kronor på dagens sjukhus i Helsingborg och att utvidga projektet ny vårdform närsjukvårdsteam med team i Ystad och Kristianstad.

Beslut i korthet:

  • Regionstyrelsen fastställde regiondirektörens handlingsplan för prehospital och mobil vård i Skåne. Det krävs mer nära vård för att möta invånarnas behov, ökade förväntningar på tillgänglighet och flexibilitet i hälso- och sjukvården samt framtida utmaningar gällande demografi, ekonomi och kompetensförsörjning. Vård ska ges på rätt vårdnivå vilket förutsätter en utvecklad samverkan i hälso- och sjukvårdssystemet med mer vård nära patienten. Regiondirektörens kartläggning har bland annat resulterat i förslag på åtgärder där mobil vård för de mest sjuka föreslås stärkas genom att nuvarande mobila vårdform kompletteras med stöd av särskilda mobila vårdteam från primärvården Skåne. En så kallad mellanvårdform som har möjlighet att bland annat bistå med akuta punktinsatser genom hembesök, stöd till vårdcentral som ”bakjour” samt möjlighet att ta över det medicinska ansvaret från vårdavdelning. I översynen ingick även en kartläggning av den akuta prehospitala vården där prioriterings- och dirigeringsfunktionen för ambulanssjukvården är en nyckelfunktion för hälso- och sjukvården. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra handlingsplanen i de områden där kommunerna och Region Skåne delar hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdsavtalets intentioner.
  • Regionstyrelsen beslutade att satsa 763 miljoner kronor i bygginvesteringar och 82 miljoner kronor i utrustningsinvesteringar på befintligt sjukhus i Helsingborg under åren 2023—2026 för att det ska fungera tills ett nytt sjukhus står klart. I budgeten för 2023 finns pengar avsatta för att åtgärda de brister som upptäckts för att dagens sjukhus ska klara av uppdraget som akutsjukhus fram till nytt sjukhus finns på plats. Regiondirektören får mandat att godkänna hur pengarna fördelas inom denna ekonomiska ram. Bland investeringarna finns projektet barn- och ungdomsmottagningen.
  • Regionstyrelsen beslutade att utvidga pågående projekt Närsjukvårdsteamet i Landskrona med ytterligare två team som ska utgå från Kristianstad respektive Ystad. Projektet i Landskrona beslutades om förra året och närsjukvårdsteamet är en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. Teamet erbjuder en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som har behov av sjukvård i hemmet i stället för sjukhusvård. Kostnaden för de två nya teamen, som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden, är 25 720 000 kronor per år. Dessutom fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att redovisa utvärdering av projekten senast vid decembersammanträdet för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till om närsjukvårdsteamen ska permanentas.
  • Regionstyrelsen godkände inköp av tio begagnade Öresundståg från DSB (danska statsbanorna) för 610 miljoner kronor och att ge trafikdirektören i uppdrag att genomföra inköpet. Öresundstågen som nu köps behövs inte längre i Danmark från och med i december i år. Möjligheten att köpa tågen ger en möjlighet att snabbt öka kapaciteten för att möta en förväntad ökning av antalet resenärer samtidigt som det finns behov att öka antalet tåg när Öresundstågen som tillverkades mellan 2000 och 2012 behöver mer underhåll. Tågen som köps in är speciellt designade för Öresundstrafiken och kan köra på både svenskt och danskt elsystem och klarar även båda ländernas signalsystem.
  • Regionstyrelsen beslutade att fortsätta finansiera temporär ersättning för vaccinering om 181 kr per given dos vaccin mot covid-19. Beslutet innebär en förlängning av tidigare ersättning och gäller nu hela 2023. De flesta invånare i Skåne har ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuka i covid-19. Men det finns fortfarande många som inte är vaccinerade eller har tagit sina påfyllnadsdoser. Skyddet behöver även fyllas på med ytterligare doser det närmaste året för personer från 50 års ålder samt personer yngre än 50 år som tillhör någon riskgrupp. Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 2023 och det innebär att det krävs en fortsatt omfattande vaccinationsinsats. Ersättningen på 181 kr per dos ges till alla vårdcentraler som har avtal med Region Skåne. Kostnaden beräknas till 70 miljoner kronor. Ersättningsnivån ska även fastställas av primärvårdsnämnden.
  • Regionstyrelsen beslutade att lämna en övertagandegaranti för totalt 41 stycken eldrivna MalmöExpress-bussar som ska trafikera linje 4 och 5 i Malmö. Maximalt belopp på garantin är 707 250 000 kronor. Region Skåne och Malmö Stad inför ytterligare MalmöExpress-linjer i Malmö i enlighet med Storstadspaketet. Eftersom bussarnas livslängd är längre än trafikavtalen garanterar Region Skåne ett övertagande av fordonen. Trafikföretaget som innehar trafikavtalet i Malmö anskaffar och äger bussarna och vid kommande upphandling ska det trafikföretag som ska fortsätta driva trafiken ta över bussarna. Vid ett byte av trafikföretag används garantin och det övertagande trafikföretaget köper bussarna och detta regleras mellan trafikföretagen. Genom övertagandegarantin får Region Skåne rätten till de 41 bussarna som börjar rulla i juni 2025 och bedöms ha en livslängd på 12 år.

Handlingar till regionstyrelsen möte (skane.se)