Entrén till Dockplatsen

Flera nya uppdrag inom nationell högspecialiserad vård till Region Skåne

Både Skånes universitetssjukhus och Psykiatri Skåne får nya uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård efter beslut av Socialstyrelsen.

De nya uppdragen gäller viss vård vid medfödda metabola sjukdomar, epilepsikirurgisk utredning, behandling och extraktion av pacemakerutrustning samt vård inom området könsdysfori.

Medfödda metabola sjukdomar

Medfödda metabola sjukdomar är ett samlingsnamn för ovanliga ärftliga tillstånd med fel i kroppens omsättning av kolhydrater, protein, fett och vissa vitaminer. Detta kan orsaka skador i kroppen på lång sikt. Det kan även innebära en ökad risk för allvarlig skada vid annan akut sjukdom, till exempel en vanlig infektion.

Skånes universitetssjukhus har tilldelats uppdrag att inom ramen för nationell högspecialiserad vård diagnosticera och livslångt följa upp patienter (både barn och vuxna) med ovanliga medfödda metabola rubbningar.

– Eftersom patienter med medfödda metabola sjukdomar ofta behöver täta kontakter med vården och team med specialkompetens är det positivt att vi kan fortsätta ge den här vården. Många patienter kan försämras akut och då underlättar det att ha nära till sin behandling, säger Dominiki Papadopoulou, överläkare inom barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Extraktion av pacemakerutrustning

Extraktion av pacemakerutrustning innebär att man avlägsnar dosa och de elektroder som går via kärlbanan och förbinder dosan med hjärtat. Den vanligaste anledningen för att göra en extraktion är att det uppstått en infektion. Cirka 400 patienter behandlas årligen i Sverige, varav cirka 120 på Skånes universitetssjukhus.

Ingreppet är komplext och kan kräva samarbete mellan olika specialiteter.
– Redan idag får vi remisser och behandlar patienter från hela landet, även om de flesta patienterna kommer från södra Sverige. Med det nya uppdraget förväntas vi ta emot fler långväga patienter, vilket också betyder ett bättre underlag för forskning och utveckling, säger David Mörtsell, överläkare inom hjärtmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Epilepsikirurgisk utredning och behandling

Av de cirka 81 000 personer i Sverige som har diagnosen epilepsi, finns en liten grupp patienter som har svår epilepsi, där läkemedelsbehandling är otillräcklig. Dessa patienter kan utredas för epilepsikirurgi, genom att det område i hjärnan som orsakar anfallen undersöks grundligt.

– Om ett kirurgiskt ingrepp är möjligt att göra beror på anfallstyp och var i hjärnan anfallen börjar. I Sverige opereras cirka 50 personer årligen, men behovet är större, säger Maria Compagno Strandberg, överläkare inom neurologin på Skånes universitetssjukhus.

Nationell högspecialiserad vård inom könsdysfori

Psykiatri Skåne får uppdrag att i samverkan med Region Östergötland bedriva nationell högspecialiserad vård inom området könsdysfori. Könsdysfori är ett hälsotillstånd som kräver specialkunskaper inom utredning, behandling och uppföljning och här behövs ett nära samarbete mellan många professioner.

– Det är ett väldigt glädjande besked att vi får vara med att utveckla och driva NHV inom könsdysfori i samverkan med Region Östergötland. Redan idag har Psykiatri Skåne ett gott samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping där våra patienter får sin kirurgiska behandling, säger Katarina Hartman, förvaltningschef psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Lång erfarenhet och hög kompetens

Region Skåne har lång erfarenhet och hög kompetens inom könsdysfori. Psykiatri Skåne bedriver idag regional högspecialiserad vård inom området och har ett välfungerande samarbete med Reproduktionsmedicinskt centrum, logoped- och hudmottagningen på Skånes universitetssjukhus, Sus.

– Vi var en av de första i landet som på 70-talet startade mottagning för patienter med könsdysfori. Idag ser vi att det är många som söker vård för könsdysfori och antal sökande ökar. Genom att regioner nu får NHV-uppdrag kan vi tillsammans dela erfarenheter och kompetenser och bidra till att skapa en jämlik vård över hela landet, säger Attila Fazekas, chefsöverläkare vuxenpsykiatri Lund.

Fakta: Nationell högspecialiserad vård

  • Det är nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen som utreder och beslutar om vilka regioner och sjukhus som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i offentlig regi.
  • Syftet med att koncentrera vården till ett fåtal vårdgivare är att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

Socialstyrelsens beslut (socialstyrelsen.se)

Samtliga uppdrag inom nationell högspecialiserad vård vid Skånes universitetssjukhus (vard.skane.se)