Ukrainska patienter evakuerade till Skåne

Region Skåne har nu tagit emot de första patienterna från det krigsdrabbade Ukraina. Två patienter har under helgen flugits från Moldavien för att få vård på Skånes universitetssjukhus.

De två personerna anlände med flyg till Sturup under lördagen och fördes därefter till Skånes universitetssjukhus efter att Moldavien bett om sjukvårdshjälp inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Personerna som båda är i behov av specialistsjukvård och behandling, är de första medicinskt evakuerade personerna från Ukraina som får vård på Skånes universitetssjukhus.

God beredskap

– Vi har sedan kriget bröt ut i Ukraina förberett oss för detta och har en god beredskap för att ta hand om människor som behöver vår hjälp. Patienterna kommer nu att vårdas och behandlas på sjukhuset men vi lämnar inte ut mer uppgifter än så, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Per Ola Kimblad är Region Skånes representant i den operativa grupp som Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland leder och där regionerna ingår tillsammans med SKR och Socialstyrelsen.

Fördelas mellan regionerna

Personer från Ukraina som behöver vård och därför evakueras från till exempel Polen och Moldavien, fördelas mellan de sju universitetssjukvårdsregionerna i Sverige. Tidigare har Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset tagit emot patienter.

Mer information om Region Skånes arbete med anledning av kriget i Ukraina finns på: Region Skånes arbete med anledning av kriget i Ukraina - Region Skåne (skane.se)

Fakta: Medicinska evakueringar av ukrainska patienter

  • De medicinska evakueringarna är en del av det samlade hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina från Sveriges sida och samordnas inom EU.
    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är kontaktpunkt och ansvarar för transporten.
  • I Sverige har Socialstyrelsen gett i uppdrag till Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland att tillsammans med representanter från regionerna och SKR samordna och leda processen för mottagande och fördelning av evakuerade patienter bland de sju universitetssjukvårdsregionerna i Sverige.
  • Medicinskt evakuerade patienter har efter att ha registrerats och fått uppehållstillstånd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, rätt till samma vård som asylsökande.

Källor: Socialstyrelsen, Migrationsverket