Synpunkter från patienter med psykisk ohälsa förbättrar vården

Lång väntan på vård och brister i kommunikation orsakar stress och oro hos unga som söker vård för psykisk ohälsa. Det framgår av Patientnämndens analys av de klagomål de tagit emot. Men synpunkterna har också lett till förbättringar av vården.

Lång väntan på vård och brister i kommunikation orsakar stress och oro hos unga som söker vård för psykisk ohälsa. Det framgår av Patientnämndens analys av de klagomål de tagit emot. Men synpunkterna har också lett till förbättringar av vården.

Analysen omfattar drygt 200 klagomål från vårdsökande i åldern 18–29 år med psykisk ohälsa. De flesta gäller brister i bemötandet, synpunkter på den undersökning eller bedömning som gjorts samt på behandlingen och läkemedel. Även synpunkter på tillgängligheten har kommit in. Klagomålen har kommit till patientnämnden under perioden januari 2021 och mars 2022.

– En del av de synpunkter som framförs känns igen från tidigare analys som berör psykisk ohälsa. När det gäller patienter med psykisk ohälsa får de upplevda bristerna i sjukvården stor negativ påverkan på patienternas liv med bland annat ökad stress och oro, säger Jonas Duveborn förvaltningschef på Patientnämnden Skåne.

Synpunkter leder till förändring

När psykisk ohälsa ökar bland unga är deras upplevelser av vården viktiga att uppmärksamma.

– Jag förstår att vården är överbelastad och att det är brist på läkare men det är ingen ursäkt för att jag ska känna mig som en börda för personerna som arbetar med att kunna hjälpa mig att må bättre, berättar en patient som kontaktat patientnämnden med sin synpunkt.

Patientnämndens analys visar att patienterna i samband med sina upplevelser berättar om försämrat mående med ökad stress, ångest och oro. Patienternas berättelser talar om ett minskat förtroende för sjukvården. I en del fall berättar patienten eller den närstående att konsekvensen av sjukvårdens agerande har lett till både ökade suicidtankar och suicidförsök.

Synpunkterna har återrapporterats till vården som har vidtagit en rad olika åtgärder för att förbättra rutiner och riktlinjer i verksamheterna men också för att förbättra för de drabbade patienterna.

 

Fakta/Patientämnden

Patientnämnden Skåne bedriver en lagreglerad verksamhet med uppdrag att ta emot klagomål och synpunkter från patienter och närstående gällande offentligt finansierad hälso- och sjukvård i region och kommuner samt viss tandvård. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål ska Patientnämnden Skåne bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Patientnämndens sammanträde (skane.se)