Blodtrycksmätning på vårdcentral

Skånska patienter mer nöjda med sin vårdcentral

Över 12 500 patienter har i en enkät tyckt till om de skånska vårdcentralerna. Åtta av tio är nöjda med helhetsintrycket och något fler tycker att de fick besöka sin vårdcentral inom rimlig tid.

I årets undersökning förbättrar sig Region Skåne på alla områden jämfört med förra årets mätning.

– Det är väldigt glädjande siffror och resultaten visar på att vi är på rätt väg och att det uppskattas av medborgarna trots de utmaningar primärvården utsatts för under covid-19 pandemin. Men resultaten visar också att vi måste fortsätta jobba med några områden för att skåningarna ska få en ännu bättre upplevelse i mötet med primärvården, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Varje år frågar Region Skåne och flera andra regioner sina patienter om hur de upplever primärvården. 2020 års mätning, som genomfördes under pågående covid-19 pandemi, är en så kallad mellanårsmätning där sju regioner deltog.

Av de över 12 500 skånska patienter som efter läkarbesök svarat på 2020 års undersökning är över 80 procent nöjda med helhetsintrycket av sin kontakt med primärvården. Dessutom förbättrar Region Skåne resultaten inom alla områden som exempelvis tillgänglighet, respekt och bemötande samt delaktighet och involvering. Men även inom emotionellt stöd, kontinuitet och koordinering samt information förbättrar Region Skåne sina resultat jämfört med föregående mätning.

Vård i rimlig tid

Undersökningens delfrågor visar att 84 procent av de som svarat tycker att de fick besöka sin vårdcentral i rimlig tid. Det en ökning med en procentenhet sedan förra årets mätning och nästan lika många svarar att de skulle rekommendera sin vårdcentral till någon annan i liknande situation.

– De goda resultaten är ett kvitto på de fantastiska insatser våra chefer och medarbetare gör på vårdcentralerna. Trots att 2020 var ett mycket speciellt år slår vi oss inte till ro utan jobbar vidare med att bland annat förbättra bemötandet men också tillgängligheten genom att göra det enklare att på olika sätt besöka sin vårdcentral, säger, Sofia Ljung, förvaltningschef för Primärvården Skåne.

Region Skåne har förbättrat sina siffror generellt men när det gäller delaktighet och involvering samt kontinuitet och koordinering finns utrymme för förbättringar.

Undersökningen visar att äldre, som är den största svarsgruppen, är mer nöjda med primärvården än yngre. Statistiken visar också att kvinnor är något mindre nöjda än män och då framförallt inom information och kunskap.

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. 2020 års mätning är en så kallad mellanårsmätning där sju regioner deltog.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.