Så fördelas vaccinet i Skåne

Att fördela vaccin till närmare tvåhundra vaccinatörer är en stor logistisk apparat. Region Skåne fördelar vaccin till cirka 160 vårdcentraler och 11 sjukhus. Det är mycket som måste klaffa från leverans till vaccinering.

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till alla Sveriges regioner. Hur mycket vaccin en region får beror på hur mycket läkemedelsföretagen kan leverera, men också på befolkningens storlek och ålderssammansättning.  

Utifrån den förväntade mängden vaccin gör Region Skåne sedan en veckovis planering om hur många doser vaccin som kan levereras ut till vaccinatörerna. Fördelningen baseras på mängden vaccin, hur många listade personer som finns inom den aktuella prioriteringsgruppen, hur många som redan är vaccinerade och hur många patienter som vaccinatören själv bedömer att de klarar av att vaccinera per vecka. 

Många utmaningar

Det finns flera utmaningar i arbetet med att fördela vaccin. Prognoser ändras snabbt, olika vacciner ska hanteras på olika sätt och har olika lång hållbarhet. Till exempel är Pfizers vaccin skakkänsligt och håller bara fem dygn i kylskåp. Det ställer extra stora krav på hanteringen.  

Vid starten angav Pfizer att en injektionsflaska innehåller fem doser. Men det har senare ändrat till sex doser per injektionsflaska. Det har gjort det svårt att planera eftersom man inte vetat hur många doser det faktiskt gått att få ut.

Generellt ska skåningarna ges dos ett och dos två med samma vaccin men de olika vaccinen har olika dosintervall. Det innebär att vissa patienter hinner bli fullvaccinerade tidigare än andra.  Läkemedel levereras också i hela förpackningar och får normalt inte delas.

Varför skickar Region Skåne ut mindre vaccin än vad regionen får enligt Folkhälsomyndighetens prognos? 

Allt vaccin som Region Skåne tar emot skickas så snabbt som möjligt vidare till vaccinatörerna. Men logistikkedjan tar några dagar. Om ett vaccin kommer till Region Skåne sent i veckan skickas det vidare till vaccinatörerna först veckan därpå. Därefter ges doserna. Beroende på vilken veckodag som vaccinatören lägger in i genomförda vaccinationer i nationella vaccinationsregistret kan det dröja ytterligare en tid innan vaccinationen syns i statistiken.  Om det uppstår leveransförseningar från vaccinleverantören kan det bli nödvändigt att boka om alla patienter. 

Vad avgör vilket vaccin en vaccinatör får? 

Det beror på dels på hur många doser av respektive vaccin som levereras och hur många listade patienter som vaccinatören har att vaccinera i aktuell prioriteringsgrupp. Dels på vilket vaccin som tidigare levererats. För att kunna vaccinera dos två behöver vaccinatören få samma vaccin i samma mängd som användes vid dos ett.  

Även ålder på patienterna är av betydelse eftersom exempelvis Astra Zenecas vaccin bara ges till personer över 65 år. När personer yngre än 65 år ska vaccineras behöver vaccinatören därför ett annat vaccin. 

Hur uppstår snedfördelning?  

Beroende på hur många patienter i viss åldersgrupp en vårdcentral har och hur många doser det har kan det uppstå att man få vaccin över. Detta kan då användas till patienter i andra åldersgrupper. 

När vaccinet väl är uppdraget i sprutan måste det ges inom sex timmar. Finns det doser kvar i en flaska när alla inbokade patienter har fått ska vaccinatörerna ha en plan B för att snabbt kunna ringa in patienter i enlighet med prioriteringsordningen. Vaccinet är väldigt känsligt vid förflyttning och inget vaccin får gå till spillo. 
 
Eftersom åldersfördelningen på listade patienter ser lite olika ut så har vårdcentralerna i lite olika takt kunnat gå vidare och vaccinera nästa åldersgrupp, utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Hur kommer vaccin fördelas i fas 3 och 4? 

I fas 3 sker fördelningen utifrån listade patienter i gruppen men även sjukhusen kommer att vaccinera riskpatienter.  

I fas 4 sker fördelningen utifrån befolkningsmängd i de skånska kommunerna. Så länge vaccinleveranserna är begränsade kan vaccinatörerna inte själva beställa önskad mängd doser. Region Skåne behöver fortsatt fördela vaccinet så att det blir så rättvist som möjligt mellan de olika vaccinatörerna. 

Hur fördelas vaccinet mellan regionerna? 

Att jämföra regioner är svårt. Varje region har sina förutsättningar i storlek, demografi och antal vaccinerande enheter. De tre storstadsregionerna ligger på ungefär samma nivå när det gäller andel vaccinerade medan mindre regioner kommit längre. De tre storstadsregionerna har också stora sjukhusverksamheter och har vaccinerat vårdpersonal i fas 1 i högre utsträckning än andra regioner.