• En grupp flickor sitter i en soffa

    Malmö Stad har fått kommunsamverkansmedel från Region Skåne för att genomföra den regionala finalen av UKM 2022. Bilden visar Kulturgårdens StreetJazz som deltog i den digitala versionen av UKM Höör som genomfördes 2021.

Region Skåne satsar 1,7 miljoner kronor på kulturprojekt i Skånes kommuner

Gestaltning av elskåp, cirkus som metod i skolan, kulturaktiviteter för personer inom daglig verksamhet och en digital kulturskola är några av de projektidéer som beviljats stöd av Region Skåne i kulturnämndens utlysning av medel för kommunsamverkan.

Bidrag till kommunsamverkansprojekt inom kulturområdet utlystes under sommaren 2021. Med stödet vill Region Skåne stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska få möjlighet att ta del av och delta i Skånes konst- och kulturliv. Stödet ska verka för ett närmare samarbete mellan såväl kommunerna som mellan kommuner och Region Skåne och det professionella kulturlivet.

Åtta ansökningar beviljades

Totalt skickades tio ansökningar in. Det totala ansökningsbeloppet var på 2 893 500 kronor. Åtta ansökningar beviljas till ett sammanlagt belopp om 1 700 000 kronor.

Utlysningen av kommunsamverkansmedel har skapat ett stort engagemang i kommunerna. De åtta projekt som får stöd involverar de flesta skånska kommunerna vilket ger en god geografisk spridning i hela regionen.

Beviljade projekt

Konst i samverkan kring Söderåsen, Bjuvs kommun och Åstorps kommun (230 000 kronor). Projektet ska ge barn och ungdomar möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med professionella konstnärer i sina hemkommuner. Det sker genom ett samarbete mellan två mindre kommuner som går in med personalresurser inom konst respektive lokal för utställning.

Förstudie, elskåpsgestaltning i det offentliga rummet, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Kävlinge kommun (150 000 kronor). En förstudie ska undersöka hur de medverkande kommunerna kan samverka kring gestaltning av elskåp. Frågan är hur nya gestaltningar på elskåp kan kopplas med befintliga konstverk i det offentliga rummet eller med kommunens redan identifierade stråk. Förstudien ska vara till nytta för alla kommuner, som inspiration och vägledning till att arbeta med offentlig gestaltning på ytor som redan finns och är lättillgängliga.

NOKS - nätverk för offentlig konst i Skåne, Kristianstads kommun tillsammans med kommunerna i nätverket (200 000 kronor). NOKS arbetar för att höja statusen för den offentliga konsten i kommunerna och regionen. 31 av Skånes 33 kommuner ingår i nätverket. Nätverket arbetar långsiktigt med ett tvärsektoriellt perspektiv för att involvera olika yrkesgrupper som i sin profession är delaktiga i arbetsprocessen vid framtagandet av konst i offentlig miljö. Inom ramen för projektet vill nätverket bland annat finna former för att öka utbytet med grannregionerna och deras nätverk och planerar för en studieresa till grannregionerna i öst under hösten 2022.

Metodutveckling och inkludering genom skapande och cirkus, Landskrona stad, Sjöbo kommun och Karavan (225 000 kronor). Projektet ska med hjälp av skapande, litteratur och cirkus arbeta inkluderande och utveckla metoder för att främja kulturellt deltagande bland barn och unga. Inom ramen för projektet erbjuds pedagoger och fritidsledare konkreta metoder och verktyg för i hur cirkus kan läras ut till barn och unga. Projektet kan på så sätt bidra både till en utveckling av cirkusen i Skåne samt till att skapa förutsättningar för att fler barn i regionen att få ta del av konst och kultur och delta i ett konstnärligt skapande.

Att utforska det lokala, Malmö Konstmuseum, Ystads konstmuseum, Åstorps konsthall, Röstånga konsthall och Tjörnedala konsthall (225 000 kronor). Projektet är ett tvådagarsseminarium som ska fördjupa och sprida perspektiv, erfarenheter och kunskaper om konstnärliga, curatoriella och institutionella metoder av att utforska det lokala. Projektet bygger på och tillvaratar de erfarenheter som gjorts i samband med det regionala samarbetet "Den platta jorden – nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne".

UKM regionsfestival Skåne, Malmö stad (270 000 kronor). Projektet är att arrangera den regionala UKM-festivalen (Ung Kultur Möts) 2022 där unga kulturutövare planerar, genomför och utvärderar festivalen med stöd av vuxna. UKM syftar bland annat till att arbeta med ungas delaktighet och kultur och att utbilda unga arrangörer, att erbjuda ungdomar möjlighet att uppträda eller ställa ut med professionell teknik och förutsättningar, samt att erbjuda en arena för alla kulturformer.

Regional kulturskola Skåne (200 000 kronor). Regional kulturskola Skåne är ett samarbete mellan Skånes musik- och kulturskolor vars övergripande syfte är att skapa en likvärdig, bred och relevant kulturskola för alla barn och unga i Skåne. Inom ramen för det beviljade projektstödet ska arbetet kopplat till barn och unga med funktionsnedsättningar samordnas och spridas i kulturskolans verksamhet. Projektstödet avser även arbetet med att ta fram en modell för och starta upp digitala kurser – Digital Kulturskola. Genom dessa regionala kurser kommer alla barn och unga oavsett vart i Skåne de bor kunna välja på ett brett utbud av kurser.

Kulturella platser och aktiviteter för personer inom daglig verksamhet, Sjöbo kommun, Ystads kommun och Simrishamns kommun (200 000 kronor). Projektet ska utöka och utveckla fritidsprogram för personer med funktionsnedsättningar, med fokus på olika kulturella platser och aktiviteter. Genom projektet ska kommunerna tillsammans med kulturaktörer undersöka hur kulturutbudet kan kännas angeläget för personer med funktionsnedsättning.