Flygbild över Helsingborg med en röd ring runt platsen där det nya sjukhuset ska ligga.

Nytt sjukhus i Östra Ramlösa

Regionstyrelsens arbetsutskott har idag beslutat föreslå regionstyrelsen att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Sjukhuset kommer att ligga på Östra Ramlösa där kommunen planerar en ny stadsdel.

Ett nytt sjukhus på Östra Ramlösa innebär att utformningen av ett modernt sjukhus inte begränsas av kompromisser i gamla och omoderna byggnader. Tillgängligheten till vården påverkas inte under byggtiden. Patienter, anhöriga och medarbetare slipper störningar från en byggarbetsplats. Det innebär inte heller stora ekonomiska skillnader jämfört med att fortsätta på nuvarande område.

- Efter att ha gått igenom beredningens genomgång av alternativen har vi beslutat att lägga fast en ny inriktning som innebär att ett nytt sjukhus i Helsingborg byggs i Östra Ramlösa och inte på det befintliga området. Det kommer att vara enklare, gå snabbare och snarast kosta mindre. Jag är glad att det finns ett brett politiskt stöd för detta i regionen och ett gott samförstånd med Helsingborg stad, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

- Att bygga på ett nytt område har många fördelar, både för det befintliga sjukhuset som slipper anpassa sig till ett pågående och omfattande byggarbete och för det nya sjukhuset som utan kompromisser kan byggas efter den framtida sjukvårdens behov, säger Henrik Fritzon (S), oppositionsråd i Region Skåne.

Plan för tiden fram till flytt

Nuvarande sjukhus är från 1975 och en plan ska nu tas fram för att säkerställa sjukhusets funktion fram till inflyttning i nybyggt sjukhus. Åtgärderna vägs mot återstående nyttjandetid utan att göra avkall på driftsäkerheten.

- När vi nu bygger ett nytt sjukhus, låt oss då passa på att ta tillvara alla möjligheter som digitaliseringen ger. Och låt oss passa på att bygga ett riktigt miljösmart sjukhus, säger Annette Linander (C), förste vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

Ny detaljplan

Det befintliga sjukhusområdet kommer att utvecklas i samarbete med Helsingborgs stad för annan verksamhet. Det innebär utveckling och planering av ny detaljplan för området för etappvis avyttring. En första etapp är avyttring av byggnad 23 för annan exploatör.

- Ett välfungerande och framtidssäkrat sjukhus är en viktig del i människors trygghet. Därför är det bra att regionen har satt ner foten och ämnar bygga ett helt nytt sjukhus på Östra Ramlösa. Helsingborgs stad kommer att göra vad vi kan för att bistå regionen i den fortsatta processen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Byggtiden för Östra Ramlösa beräknas till 11-13 år och kostnadskalkylen är 13 350 miljoner kronor jämfört med 15 900 miljoner kronor för befintligt sjukhusområde med en byggtid på 12-15 år.