Migrationsskolan får stöd för sitt arbete med jämlik och säker demensvård

Migrationsskolan i Region Skåne får stöd av Vinnova. Detta som en del av ett nationellt projekt, PREDEM, som arbetar för att behandla och förebygga demenssjukdomar.

PREDEM, som arbetar för att behandla och förebygga demenssjukdomar.

Migrationsskolan, som har fokus på demenssjukdomar bland utrikes födda, är en av tolv partners inom projektet PREDEM (precisionsdiagnostik, behandling av kognitiva sjukdomar och prevention av demensutveckling) som nu får stöd av Vinnova.

Föra in migrationsperspektivet

– Vår del i projektet är att föra in migrationsperspektivet i arbetet med demenssjukdomar. Vi vet att antalet äldre utrikes födda ökar och det innebär att det kommer bli allt vanligare för svensk hälso- och sjukvård att möta äldre personer med migrationsbakgrund, säger Josephine Sörenson, tf enhetschef för Kunskapscentrum demenssjukdomar och Migrationsskolan.

Migrationsskolan kommer i projektet att bidra med två delstudier. Det handlar dels om ett fältarbete i samverkan med skånska kommuner för att genom intervjuer och observationer beskriva arbetet vid kognitiv utredning av personer med annat modersmål än svenska. Man ska också validera ett nytt diagnosverktyg som är framtaget för att vara mindre påverkat av faktorer som språk, kultur och utbildningsnivå.

40 miljoner i stöd för hela projektet

Karolinska Institutet är koordinator för projektet PREDEM, en innovationsmiljö där regioner, bolag och intresseorganisationer samverkar under fem års tid. Målet är att hitta nya verktyg och arbetssätt för tidig upptäckt och behandling av demenssjukdomar. Hela projektet har fått 40 miljoner kronor i stöd av Vinnova och av dessa går 2,7 miljoner till Migrationsskolan.

fakta/Migrationsskolan

·       … är en del av Kunskapscentrum demenssjukdomar i Region Skåne och arbetar för att alla, oavsett bakgrund, ska få en jämlik och säker demensvård.

·       ….arbetar för att öka kunskapen om demensvård i det mångkulturella samhället och skapa förutsättningar för god demensvård för alla i samhället.

·       … arbetar bland annat med utbildning till hälso- och sjukvårdpersonal för att höja kunskapen om den mångkulturella demensvården och med att utbilda tolkar om kognitiva sjukdomar.