Ung kvinna och litet barn sitter i grus

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Skåne

Trots ett år av pandemi visar Regions Skånes satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas alla de insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen.

"Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020” heter rapporten där man kan ta del av de olika insatser som Region Skåne genomförde förra året. Uppföljningen visar på fortsatt goda resultat, trots att covid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.   

BB-hemma populärt

Bland annat har Region Skåne arbetat med att starta upp "BB-hemma" där nyförlösta kvinnor och familjer erbjuds eftervård i hemmet i stället för på BB eller BB-mottagning. I nuläget finns ”BB-hemma” i Malmö och Helsingborg. 

Region Skåne har även utrett och infört HPV-självtest som komplement till ordinarie screeningmetod för livmoderhalscancer. Metoden syftar till att bibehålla hörsamhet, patientsäkerhet och undvika undanträngningseffekter relaterat till pandemin. 30 000 självtester har skickats ut till skånska kvinnor.  

Regionen har även arbetat med att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården samt kompetenshöjande insatser för vårdens medarbetare.  

Färre drabbas av bristningar 

Region Skånes fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen.

Mellan 2015 och 2020 ökade andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök från 86,9 procent till 92,3 procent. Positivt är också att andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid förlossning har minskat från 2,5 till 2,0 procent mellan 2015 och 2020.

− Det har varit en framgångsrik satsning och kvalitetsförbättringar för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Region Skåne. Även under pandemin och det ansträngda läge som fortfarande råder i hela hälso- och sjukvården så har arbetet för en förbättrad kvinnosjukvård fortsatt, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.   

Nya digitala arbetssätt 

Totalt har regionerna tillsammans under 2020 genomfört över drygt 400 insatser. Bland annat för att förebygga, identifiera och behandla förlossningsskador, stärka uppföljningen efter förlossning och förbättra stödet kring amning.  

Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, främst digitala, arbetssätt.  

− BB Hemma-verksamheten i Malmö har precis fyllt två år. Cirka 25 procent av nya Malmöfamiljer får nu besök av barnmorskan i hemmet och får hjälp med amning, provtagning och kontroller på barnet. Detta är en ovärderlig förstärkning av eftervården i Malmö som i slutet av nästa år kommer att kompletteras med Familje-BB i huset, säger Pia Teleman, verksamhetschef kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukvård.  

Fakta/Regionernas redovisning 2020 

  • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt mellan 2019 och 2020. Deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.   
  • På nationell nivå innebär det att nästan 7 500 fler kvinnor var på eftervårdsbesök år 2020, än om andelen varit densamma som 2015. Trots pandemin är utvecklingen positiv även i jämförelse med 2019.  
  • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar (grad III & IV) vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. En förbättring noteras även jämfört med 2019.
  • På nationell nivå innebär det att närmare 550 färre kvinnor drabbades av allvarliga bristningar 2020 än om andelen som drabbats varit densamma som under 2015. Det är även en förbättring jämfört med 2019 års nivåer.  
  • Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Även under det senaste året ses en förbättring.

Här kan du läsa hela rapporten (skr.se): Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020 - SKR  

Fakta om överenskommelsen:  

  • Sedan 2015 pågår en satsning på vården före, under och efter graviditet i en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer detta i en rapport till Socialdepartementet.  
  • Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna. 2020 har cirka 125 miljoner fördelats till Region Skåne. För 2021 kommer 185 miljoner att fördelas till Region Skåne.  
  • Under året har också Graviditetsenkäten lanserats. Det är en nationell enkät riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Under de tre första månaderna nåddes omkring 70 000 kvinnor av enkäten i hela Sverige.
  • Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för att förbättra vården inom hela vårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.