Covidpatienter fick god vård

Patienter med covid-19 på särskilt boende för äldre inom den offentligt drivna primärvården har fått god vård. Det visar Primärvården Skånes granskning av vården av patienter som insjuknade under andra kvartalet 2020.

Granskningen visar att ingen med behov av önskemål om och förutsättningar för att kunna vårdas på sjukhus har undanhållits sådan vård. Dessutom har samtliga patienter fått en individuell bedömning utifrån sitt sjukdomstillstånd.

Tillsyn av IVO

Granskningen initierades efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort en tillsyn och fattat beslut gällande Region Skånes ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19, på särskilt boende.

Primärvården Skånes granskning har, till skillnad från IVO:s, tittat på all dokumentation som finns om patienten. Att endast granska vårdcentralers journaler är inte tillräckligt för att få en heltäckande bild. Kommuner, sjukhus, ambulanser och mobila team har egna journalsystem där dokumentation om patienter sker.

Delaktighet och information

I granskningen framkommer också att alla patienter, som själva kunnat medverka i vården och där det funnits närstående, har gjorts delaktiga och fått information om vård och behandling. Undantaget är ett fall där man inte fick kontakt med närstående.