Vården stärker sitt arbete för barn som far illa

Idag, fredag den 20 november, är det Barnkonventionens dag. Region Skåne jobbar aktivt med insatser för barn i utsatta livssituationer. Bland annat har vårdpersonal blivit bättre på att göra orosanmälningar.

I projektet Växa Tryggt får förstagångsföräldrar extra stöd genom hembesök.

I rapporten När barnets rättigheter är hälso- och sjukvårdens skyldighet som publiceras idag, presenteras en sammanställning av den skånska hälso- och sjukvårdens arbete för barn i utsatta livssituationer sedan början av 2010-talet.

– Allt fler barn som far illa identifieras och man går vidare med orosanmälan. Vården har stärkt sitt arbete för dessa barn, säger Marie Köhler, barnhälsoöverläkare och chef för Kunskapscentrum barnhälsovård, som tagit fram rapporten.

Sju gånger fler anmälningar till socialtjänsten

Antalet orosanmälningar från hälso- och sjukvården till socialtjänsten har nära på sjufaldigats under perioden 2013-2019. Men mörkertalet är stort och mer kunskap, tydliga rutiner och samverkan med socialtjänsten behövs i verksamheterna.

De anhöriga barnen synliggörs allt mer

Sedan 2010 har hälso- och sjukvården ett lagstadgat ansvar att uppmärksamma barn med en sjuk förälder och tillgodose barnets behov och rättigheter. Sedan dess har stödet till barnen ökat stort i Region Skåne.

Barn har rätt till information, råd och stöd. Det kan till exempel vara samtalsstöd till föräldern om barnets behov, eller samtal tillsammans med barnet. 2010 genomfördes 174 olika stödinsatser. 2019 hade siffran ökat till 3296.

Kvar att göra

Men alla skånska barn med sjuka föräldrar får inte samma stöd. Psykiatrin står för den absoluta merparten av alla registreringar idag och arbetet behöver stärkas och synliggöras bredare i hela Region Skåne.
Barn som är placerade i samhällsvård har rätt till en hälsoundersökning. Antalet genomförda hälsoundersökningar har ökat under de senaste åren, men arbetet behöver stärkas ytterligare så att alla barn som har rätt till undersökningen också får en sådan.

– Med tanke på alla barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och till skydd behöver arbetet för barn i vården, både om de är patienter och om de är anhöriga, stärkas och utvecklas vidare, säger Marie Köhler.

Barnen har rätt till stöd

Barn har lagstadgad rätt att uppmärksammas och ta del av hälso- och sjukvårdens åtgärder som anhöriga, om de far illa eller riskerar att fara illa, och i samband med placering i till exempel familjehem. I rapporten redovisas i vilken utsträckning Region Skåne har lyckats tillgodose de här barnens rättigheter.

– Att hälso- och sjukvårdens medarbetare har kunskap om de här frågorna gör skillnad. Och i slutändan - hur medarbetare agerar gör skillnad för många barn, säger Marie Köhler.

Extra stöd med Växa Tryggt

Även projektet Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan syftar till att stödja barn och deras föräldrar. Projektet som är en samverkan mellan Region Skåne och de skånska kommunerna erbjuder extra hembesök av barnmorska, barnhälsovårdsjuksköterska, tandvård och föräldrastödjare från förebyggande socialtjänst. Bland de deltagande barnavårdscentralerna finns bland annat några av de som ligger i de socialt mest utsatta områdena i Skåne.

– I Växa tryggt gör vi sex hembesök istället för två planerade hembesök. Generellt är föräldrarna väldigt tacksamma för att vi kommer hem till dem, säger Marie Sigurdsson, barnhälsovårdsjuksköterska på Barnavårdscentralen Näsby i Kristianstads kommun.

Kommer nära

Redan under graviditeten erbjuder barnmorskan alla förstföderskor att vara med. I hela projektet ingår cirka 600 familjer. På Familjehuset Näsby ingår 23 olika familjer som följs under 1,5 år. Fullt utbyggt ska projektet omfatta drygt 600 barn, varav 40 på Familjehuset Näsby.

– Fördelarna med Växa tryggt är att vi kommer närmare familjen och lär känna den bättre. Det blir på ett annat sätt i hemmiljön. Vi får en bättre uppfattning om hur de har det hemma. Vi har fördelen att vi redan är en familjecentral och är sedan tidigare kollegor med barnmorskan och föräldrastödjarna från kommunen. Det gör att vårt samarbete fungerar bra, säger Marie Sigurdsson.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter