Sus får kritik för långa väntetider på canceroperationer

IVO har i en rapport kritiserat Skånes universitetssjukhus (Sus) för att patienter med cancer i lever och bukspottskörtel fått vänta för länge på operation.

– Det är mycket allvarligt att vi inte kan erbjuda alla patienter vård inom de tidsramar som är överenskomna. Dels innebär det oro för patienterna, dels finns det risk för att sjukdomen hinner bli mer svårbehandlad. Vi är medvetna om problemen och arbetar sedan lång tid på många olika sätt för att åtgärda dem och minimera effekterna för patienterna, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Brist på anestesisjuksköterskor

IVO:s granskning visar att av 115 patienter med cancer i lever eller bukspottskörtel fick 25 operation inom den tid som anges i standardiserade vårdförlopp, som är överenskommelser som alla regioner ställt sig bakom. Väntetiderna för de aktuella operationerna ligger i nuläget på cirka 8 veckor.

Den huvudsakliga anledningen till att väntetiderna ökat är brist på anestesisjuksköterskor.

– Det är en viktig och eftertraktad kompetens som vi konkurrerar med andra vårdgivare om.

Åtgärder vidtas

Skånes universitetssjukhus har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen. Exempelvis har omprioriteringar genomförts, genom att sjukhuset dragit ner på andra typer av operationer, för att frigöra medarbetare som istället kan bemanna dessa canceroperationer.

– Men vi opererar nästan enbart allvarliga tillstånd på Sus idag, såsom cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar, och alla patienters behov måste vägas mot varandra, säger Per Ola Kimblad.

Sus har även gjort förflyttningar av andra typer av canceroperationer till andra operationsavdelningar inom sjukhuset, samt utökat samarbetet med andra sjukhus i Region Skåne.

– Vissa av dessa canceroperationer har exempelvis flyttats till lasarettet i Ystad. Vi har också tagit hjälp av andra sjukhus både nationellt och internationellt. Vi använder dessutom tillfälligt andra arbetssätt, som att bemanna vissa operationssalar med anestesiläkare istället för anestesisjuksköterskor, säger Per Ola Kimblad.

Inom flera cancerdiagnoser genomförs också kösatsningar, som innebär att det utförs fler operationer på kvällar och helger.

I verksamhetens prognos för den närmaste tiden ser situationen fortsatt allvarlig ut.

– Alla berörda chefer har detta som sin högst prioriterade fråga. Vi gör vårt yttersta för att förbättra situationen för de drabbade patienterna, säger Per Ola Kimblad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter