Skånska patienter mer nöjda med sin vårdcentral

Åtta av tio skåningar är efter ett besök nöjda med helhetsintrycket av sin vårdcentral. Nästan lika många tycker att de fick besöka sin vårdcentral inom rimlig tid.

I årets undersökning förbättrar sig Region Skåne på alla områden jämfört med förra årets mätning. Över 13 000 patienter har i en enkät fått tycka till om sin vårdcentral efter ett läkarbesök.

– Det är glädjande att allt fler skåningar tycker att de får vård i rimlig tid och att deras vårdbehov blivit tillgodosett. Men siffrorna visar att det fortfarande finns områden där vi behöver arbeta med förbättringar för att patienterna ska få en ännu bättre upplevelse i mötet med primärvården, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Varje år frågar Region Skåne, och flertalet övriga regioner, sina patienter om hur de upplevt sitt besök på vårdcentralen i undersökningen Nationella patientenkäten. Både offentliga och privata vårdcentraler deltar i undersökningen.

2019 års resultat

Av de 13 400 skånska patienter som efter läkarbesök svarat på 2019 års undersökning är 80 procent nöjda med helhetsintrycket av sin kontakt med primärvården. Dessutom förbättrar Region Skåne resultaten inom alla områden som emotionellt stöd, kontinuitet och koordinering samt respekt och bemötande. Men även inom delaktighet och involvering samt information, förbättrar Region Skåne sina resultat, jämfört med föregående mätning.

Vård i rimlig tid

Studerar man undersökningens delfrågor så anser nästan 80 procent av de som svarat att de fick besöka sin vårdcentral i rimlig tid. Det är en ökning med över två procentenheter sedan förra årets mätning och nästan lika många svarar att de skulle rekommendera sin vårdcentral till någon annan i liknande situation.

– Våra medarbetare gör fantastiska insatser på vårdcentralerna och det är roligt att se att det ger resultat. Nästan 80 procent av de som svarat rekommenderar sin vårdcentral till någon med liknande situation. Men trots glädjen över fina siffror jobbar vi vidare för att bli ännu bättre och få ännu mer nöjda patienter, säger Sofia Ljung, förvaltningschef för den offentliga primärvården i Region Skåne.

Region Skånes siffror är i linje med jämförbara regioner. Undersökningen visar också att äldre, som är den största svarsgruppen, är mer nöjda med primärvården än yngre. Statistiken visar också att kvinnor är något mindre nöjda än män, speciellt med kontinuitet och koordinering.

Fakta

Nationell Patientenkät tillhör Sveriges största enkätundersökningar. Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården och inte minst för enskilda vårdcentraler att utveckla sin verksamhet. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter