Skånsk vård håller hög kvalitet

Den medicinska kvaliteten i skånsk hälso- och sjukvård är god. Det framgår av 2019 års Öppna jämförelser (ÖJ) från Socialstyrelsen.

Region Skåne får i 13 av 18 indikatorer för medicinsk kvalitet bättre eller lika resultat med jämförbara landsting. Men mätningen visar också att det finns stora utmaningar när det gäller vårdens tillgänglighet och arbetet med att förebygga sjukdomar.

Skåne uppvisar bättre resultat än riket när det gäller bland annat att undvika olämpliga läkemedel hos äldre, trycksår, användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre, benskörhet och femårsöverlevnad efter cancer. Suicid fortsätter att minska och Skåne ligger klart under riksgenomsnittet. Vården i Region Skåne är dessutom mer kostnadseffektiv än i jämförbara landsting. Men samtidigt är skåningarnas förtroende för sjukvården i sin helhet mindre än i övriga landet.

Skillnader mellan kvinnor och män

Resultaten i mätningen uppvisar dessutom stora skillnader mellan kvinnor och män i flera mätområden. Exempelvis har kvinnor nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med männen och kvinnor skattar sin hälsa sämre än män.

Tillgängligheten till vård är fortfarande en utmaning. Mätningen visar att i Skåne är det färre som opereras inom 90 dagar jämfört med snittet för övriga landet. Likaså ligger Region Skåne över snittet för hur många minuter det tar att få träffa en läkare vid akutbesök.

Läs hela Öppna jämförelser på Socialstyrelsens webbplats:
Goda medicinska resultat men fortsatta problem med tillgång till vård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter