Region Skåne planerar för covid-vaccinering

Även om covid-vaccin ännu inte finns på plats pågår planeringsarbetet för hur covid-vaccineringen av Skånes befolkning ska genomföras.

I Region Skåne har planeringen för hur man skall organisera det praktiska genomförandet av covid-19-vaccinationer inletts. En arbetsgrupp har i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet som kommer att beslutas av Regiondirektören.

– Arbetet utgår ifrån Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19 och Epidemiberedskapsplan för Region Skåne, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Prioritering av olika grupper

Folkhälsomyndigheten har två olika scenarier för prioritering. Det mest troliga är att de som först erbjuds vaccin är personer över 70 år och vuxna med medicinska riskfaktorer. Det är i stort sett samma riskgrupper som vid influensavaccineringen.

Samma genomförande som vid influensavaccineringen

Vaccination av vård- och omsorgspersonal gäller både Region Skånes egen vårdpersonal men också den kommunala omsorgspersonalen på äldreboenden, i hemsjukvård och hemtjänst.

– Genomförandet kommer troligtvis att likna den årliga influensavaccineringen, att äldre och medicinska riskgrupper vaccineras av vårdcentralerna. Vårdpersonalen kommer troligtvis att vaccineras på vaccinationsenheter inom slutenvården. Det gäller även den kommunala vårdpersonalen, säger Per Hagstam.

Kostnadsfri vaccinering

Vaccineringen kommer att vara kostnadsfri och i det första skedet beräknas 2,6 miljoner svenskar erbjudas vaccin – cirka 360 000 skåningar. Vaccineringen kommer troligtvis att pågå under större delen av nästa år efterhand som fler vacciner blir godkända och når Sverige.

Vaccinen köps in centralt via Folkhälsomyndigheten och levereras till en plats i varje region. Region Skåne har redan ett avtal med Apoex som kommer att vara de som distribuerar vaccinet vidare till berörda enheter inom vården.

Region Skåne fortsätter att utöka kapaciteten för självtester

I dag fredag öppnar en ny provtagningsplats för bil i Simrishamn. Det är den tredje den här veckan efter Eslöv och Hörby. Under veckorna 46-48 ökar kapaciteten successivt med 30 procent, från 17 000 till 22 000 bokningsbara tider för självtest per vecka.

Självtesterna ska bara beställas av personer som har symtom som kan vara covid-19.

Redovisning av antalet fall

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.

Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantör för analyssvar från självprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Det är för att ta höjd för enskilda ovanligheter i redovisningen som Region Skåne räknar ut ett rullande sjudagars medelvärde. Det ligger just nu på 619 fall per dag. De senaste två veckorna har denna siffra legat på mellan 550 och 650 fall.

Aktuella siffror

Nya konstaterade covid-19-fall: 1 138
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 21 029
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 22
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 145
Totalt antal avlidna med covid-19: 350

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på 350vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Foto: Scandinav

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter