Nytt arbetssätt i psykiatrin ger patienter makt över sin återhämtning

Flexibel vård på patientens egna villkor. Ett tätt samarbete mellan Region Skånes psykiatri och kommunen. Det är huvudingredienser i ett nytt arbetssätt som används vid vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Det är också föremål för en forskningsstudie.

– Tanken är man som patient ska få en sammanhållen organisation runt sig, träffa samma behandlare i akut fas och när man mår lite bättre. Och, inte minst, vara delaktighet vårdens utformning, säger Jenny Rudberg, enhetschef på mottagningen i Helsingborg där metoden används.

Får hjälp av ett team

Arbetssättet kallas FACT (Flexible Assertive Community Treatment) och innebär att du som patient får hjälp av ett team med personal både från regionens psykiatri och från din hemkommun – och att dessa insatser samordnas. Teamet arbetar nära ditt eget nätverk och mötena sker där du själv önskar. Det kan vara i hemmet, på ett café eller på mottagningen.

– Det viktiga är att teamet möter upp tidigt, så fort man börjar må sämre, säger Jenny Rudberg.

Teamet består bland annat av läkare, psykolog, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. I teamet ingår även en peer-support, det vill säga en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

– Det är fantastiskt att kunna vara med och påverka psykiatrin inifrån, i en riktning mot återhämtning och egenmakt. Jag önskar att jag själv haft tillgång till ett FACT-team när jag var patient och tror det hade förhindrat mycket lidande, vanmakt, tvångsvård och vårdtrauman, säger Mikaela Javinger, peer-support.

Först i landet

FACT-mottagningen i Helsingborg öppnade i april 2019 och är först i landet med att använda metoden brett för allmänpsykiatriska patienter. Tidigare har FACT använts för begränsade patientgrupper. Men på Helsingborgsmottagningen vänder man sig till alla patienter med svår och långvarig psykisk sjukdom som växlar i sitt mående.

Forskningsstudie

Arbetet vid mottagningen i Helsingborg följs nu i en forskningsstudie vid Lunds universitet. Det är första gången i världen som man gör en så kallade randomiserad kontrollerad studie* på just FACT.

Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, leder studien som går under namnet Ups & Downs in Mental Health:

– Redan nu berättar personalen om fördelar med det nya sättet att organisera vården på. Hittills beskriver teamet att deras flexibla sätt att arbeta redan förhindrat suicid, vräkning, inläggning och tvångsåtgärder, säger hon.

FACT används i mer begränsad omfattning på flera psykiatriska mottagningar runt om i Skåne men det pågår nu ett arbete med att införa metoden brett i hela Region Skåne.

* Randomiserad kontrollerad studie är en studiedesign där deltagarna slumpmässigt, det vill säga randomiserat, väljs till den grupp som får den intervention/behandling som ska studeras eller till en kontrollgrupp.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter