Närbild på en person som befinner sig på en vårdcentral för provtagning

Antibiotikaförskrivningen minskar i Skåne

Under det senaste året har antalet utskrivna antibiotikarecept minskat med sju procent i Region Skåne. För första gången är Skåne därmed under 300 antibiotikarecept per tusen invånare.

En minskning av antalet uthämtade antibiotikarecept ses tydligt under våren, särskilt i april och maj. Covid-19 har lett till att färre söker vård som kräver behandling av antibiotika.

– Vi tror att minskningen är en effekt av covid-19. Den syns i hela landet och jag tror att det beror på god handhygien och att vi är duktiga på att hålla distans. Det gör att luftvägsinfektioner minskat, liksom vinterkräksjukan, influensan och vanliga förkylningar, säger Gisela Otto, ordförande i Strama Skåne som är ett nätverk som jobbar med frågor om antibiotikaförskrivning i Region Skåne.

Färre har sökt vård

Att färre personer sökt vård under 2020 är alltså en bidragande orsak till den minskade antibiotikaanvändningen.

– Man har inte sökt vård lika snabbt som man brukar under den här perioden. Dessutom har vi opererat färre och en del behandlingar har gjorts ”snällare”, vilket gett färre infektionskomplikationer.

Eftersom minskningen är så starkt relaterad till pandemin, menar Gisela Otto att man inte kan dra för stora växlar av resultatet.

– Vi kan inte slå oss för bröstet och säga ”Så duktiga vi varit.” Vi har inte heller analyserat ännu om pandemin lett till att de som inte sökt vård har fått olika typer av men.

Den långsiktiga trenden är ändå att antibiotikaförskrivningen minskar successivt i Skåne. Det är bland barn som minskningen är störst.

Antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner minskade procentuellt mest, med elva procent.

Viktigt bekämpa resistens

Att minska användandet av antibiotika är viktigt för att förhindra att bakterier blir resistenta. I Sverige och världen ökar antibiotikaresistensen.

– Det är ett stort bekymmer för framtiden. Sverige är ett av de ledande länderna i världen i arbetet mot antibiotikaresistens, inte minst för att vi också jobbar mycket med hygien i sjukvården. I en del länder går det knappt att hitta antibiotika som hjälper, exempelvis vid neonatalvård eller vid cancerbehandling. Ur resistensperspektivet är det klart positivt med färre antibiotikaförskrivningar.

Finns en överanvändning

– Den som verkligen behöver ska givetvis ha antibiotika. Men vi tror att det finns en överanvändning. Att man skriver ut antibiotika för länge, att man väljer en för bred antibiotika eller skriver ut antibiotika i fall där det inte behövs.

Sett över tid har Skåne minskat sin antibiotikaförsäljning med ungefär 25 procent de senaste 10 åren. För gruppen barn är motsvarande siffra runt 45 procent. Skåne är dock fortsatt den region i landet där mest antibiotika skrivs ut.

Varför är det så?

– Vi är tätbefolkade och har stora kontaktytor och då smittar man varandra mer. Samtidigt har vi närmare till att söka vård här. Vi är ett läkartätt område med mycket privatvård men också vårdcentraler med kortvariga hyrläkare, vilket vi vet har ett samband med antibiotikaförskrivningen.

Riktade informationsinsatser

Strama jobbar ständigt med en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationerna och för att skapa förutsättningar för ansvarsfull användnings av antibiotika. En viktig del är att fortsätta att informera och utbilda, både vården och allmänheten. Men pandemin har gjort att nätverket inte kunnat vara ute lika mycket som vanligt.

– Det kan exempelvis handla om riktade informationsinsatser till specifika vårdcentraler där vi ser att förskrivningen av antibiotika är stor. Vi övervakar ständigt förskrivningen och resistensutvecklingen, även om covid-19 gör att vi får arbeta mer med digitala möten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter