Skånska patienter nöjda med sin vårdcentral

Över 10 000 patienter har tyckt till om de skånska vårdcentralerna. Åtta av tio är nöjda med helhetsintrycket och nästan lika många tycker att de fick besöka sin vårdcentral inom rimlig tid.

Varje år frågar Region Skåne och flera andra regioner sina patienter om hur de upplever primärvården i undersökningen Nationella patientenkäten. I årets undersökning förbättrar sig Region Skåne på alla områden jämfört med förra årets mätning.

Bättre inom alla områden

Av de 10 400 skånska patienter som efter läkarbesök svarat på 2018 års undersökning är 80 procent nöjda med helhetsintrycket av sin kontakt med primärvården. Dessutom förbättrar Region Skåne resultaten inom alla områden som exempelvis tillgänglighet, respekt, emotionellt stöd och bemötande samt delaktighet och involvering.

77 procentenheter av de som svarat anser att de fick besöka sin vårdcentral i rimlig tid. Det en ökning med tre procent sedan förra årets mätning och nästan lika många svarar att de skulle rekommendera sin vårdcentral till någon annan i liknande situation.

Region Skånes siffror är något bättre än jämförbara regioner och störst är skillnaden när det gäller emotionellt stöd.

Äldre mer nöjda än yngre

Undersökningen visar också att äldre, som är den största svarsgruppen, är mer nöjda med primärvården än yngre. Statistiken visar också att kvinnor är något mindre nöjda än män, framförallt när det gäller information och kunskap.

Om patientenkäten

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används sedan för att förbättra och utveckla vården utifrån patientens perspektiv.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter