Tre kvinnor i operationsklädsel står runt en person på en bår

Vårdskadorna blir allt färre i Region Skåne

Region Skåne gör stora framsteg med att förhindra att patienter drabbas av vårdskador. Och det akuta omhändertagandet vid hjärtinfarkt är bland det bästa i landet.

I Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting läget i den svenska sjukvården och jämför landstingens och regionernas resultat.

Halverat andelen vårdskador

Patientsäkerhet är ett viktigt mått på kvalitén i sjukvården. Vårdskador i Sverige uppskattas leda till 900 000 extra vårddagar till en kostnad av nio miljarder kronor. Region Skåne har på senare år arbetat systematiskt för att öka patientsäkerheten och på fem år halverat andelen vårdskador som idag ligger under fyra procent. Det är en bra bit under riksgenomsnittet på sju procent.

- Vårdtiden för den som får en vårdskada är nästan dubbelt så lång som för andra patienter. Det leder till stort onödigt lidande och dessutom en belastning på vårdens redan knappa resurser. Därför är jag oerhört stolt över Skånes goda resultat. Det krävs många små steg, uthållighet och engagemang från alla led i vårdkedjan för att nå framgång, säger Mats Molt, regional chefläkare.

Alla sjukhus i Region Skåne bedriver ett intensivt patientsäkerhetsarbete. Det tar sig bland annat uttryck i färre utlokaliserade patienter vid Skånes universitetssjukhus, mindre andel patienter som drabbas av trycksår och fallolyckor.

Goda resultat vid hjärtinfarkt och stroke

Hälso- och sjukvårdsrapporten tar totalt upp 180 indikatorer på hur väl sjukvården fungerar. Region Skåne har bland annat mycket goda medicinska resultat vid akut hjärtinfarkt där 96 procent av patienterna får sina kranskärl akut öppnande inom rekommenderad tid.

Region Skåne ligger även i topp i landet när det gäller det akuta omhändertagandet vid stroke där en viktig del av behandling efter hjärninfarkt är så kallad reperfusion som återställer cirkulationen i hjärnans kärl.  Vi har även förbättrat omhändertagandet av strokepatienter genom att betydligt fler läggs in på specialiserad strokeenhet.

Bristande tillgänglighet är en utmaning för vården och kan drabba patienter med olika medicinsk prioritet. Primärvården har prioriterats och trots ett högt patienttryck inom primärvården får nio av tio patienter som bedöms ha behov träffa en läkare inom en vecka.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter