Patienter tycker till om vårdcentralerna i Skåne

Över 12 000 patienter har i en enkät tyckt till om de skånska vårdcentralerna. Åtta av tio är nöjda.

Varje år frågar Region Skåne och de flesta övriga landsting sina patienter om hur de uppfattar primärvården. Undersökningen, den Nationella patientenkäten, visar att Region Skåne förbättrar sina resultat inom i stort sett alla områden.

Av de 12 453 skånska patienter som svarat på 2017 års undersökning är 79 procent nöjda med helhetsintrycket av sin kontakt med primärvården. Inom områdena emotionellt stöd, kontinuitet och koordinering samt information och kunskap förbättrar Region Skåne sina resultat jämfört med föregående mätning. Speciellt gäller detta emotionellt stöd där årets resultat är fem procent bättre än föregående mätning.

"Bra med tanke på den ansträngda arbetssituationen"

- Att åtta av tio skåningar sammantaget är nöjda med primärvården måste ses som ett bra resultat med tanke på den ansträngda arbetssituation vi har på många vårdcentraler. Personalen gör ett fantastiskt jobb och det bevisas av att de allra flesta patienter faktiskt har ett gott helhetsintryck. Men under 2018 behöver vi förbättra arbetsmiljön och tydliggöra hur hela primärvården sammantaget ska utvecklas till nytta för alla skåningar, säger Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Region Skånes siffror följer i stort övriga landet men tillgängligheten till primärvård är något sämre än rikssnittet. Undersökningen visar också att äldre, som är den största svarsgruppen, är mer nöjda med primärvården än yngre. Statistiken visar också att kvinnor är något mindre nöjda än män och då framförallt inom kontinuitet och uppföljning samt delaktighet och involvering.

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Ta del av resultaten (patientenkat.se)

Så följer vi upp vården

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter