Trenden med färre trycksår fortsätter

Region Skånes positiva trend fortsätter – andelen patienter med trycksår blir färre för fjärde året i rad.

Trycksår kan orsaka stort lidande för patienter och det förebyggande arbetet är högt prioriterat i Region Skåne. Visionen är att ingen ska få trycksår under sjukhusvistelsen.

För att följa förbättringsarbetet genomför Sveriges Kommuner och Landsting varje vår en nationell mätning av förekomsten av trycksår.

Bättre än rikssnittet

Resultatet visar att andelen patienter med trycksår fortsätter att minska i Region Skåne, från 12,9 procent i förra vårens mätning till 11,5 procent i år. Därmed placerar sig Region Skåne bättre än rikssnittet på 13,5 procent.

Om man räknar bort de patienter som hade trycksår redan när de kom till sjukhuset sjunker siffran för andelen patienter med trycksår till 9,0 procent i Region Skåne jämfört med rikets snitt på 10,1 procent.

Identifiera risker och förebygga

– Jag tror att det är så enkelt som att vi har synliggjort problemet och skapat en medvetenhet hos vårdpersonalen. Personalen vet hur man gör riskbedömningar och vad man ska göra för att patienter inte ska drabbas av trycksår.

Det säger Marléne Tengroth, sjuksköterska och ansvarig för trycksårsmätningarna på medicinkliniken på Helsingborgs lasarett där den senaste mätningen visar på mycket goda resultat.

Arbetet mot trycksår handlar mycket om att identifiera de patienter som har en ökad risk och att vidta rätt förbyggande åtgärder. Det kan vara olika former av tryckavlastning och lägesförändringar.

Du kan bidra till en säkrare vård

Som komplement till vårdpersonalens arbete är det som patient och närstående bra att vara medveten om risken för trycksår om du har nedsatt rörlighet. Chefsjuksköterskan Ann Svensson har konkreta tips:

– Som patient är det viktigt att röra sig så mycket man kan eller se till att få hjälp av personal att vända sig i sängen eller ändra läge i stolen. Det är också viktigt att äta ordentligt eftersom undernäring ökar risken för att drabbas. Som patient eller närstående ska man alltid tala med personalen och be om råd om man tror att det finns risk för trycksår.

Hela resultatet från mätningen finns på SKL.se

Andel patienter med trycksår

Trycksår per sjukhus

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter