Kostnader för inhyrd personal minskar

För tredje kvartalet i rad sänker Region Skåne sina kostnader för inhyrd personal jämfört med samma period 2016. Region Skåne minskar sina kostnader mest i landet.

En rapport från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som presenteras 7 november, visar att Region Skåne är ett av fyra landsting och regioner som har minskat sina kostnader de senaste tre månaderna. Tre av dessa har haft en minskning över tid och därmed anses ett trendbrott ha nåtts.

Från tredje kvartalet år 2016 till tredje kvartalet 2017 minskade Region Skånes kostnader för hyrpersonal med 30 procent, vilket är den största minskningen i landet. Minskningen sker inom alla områden, både sjukhus- och primärvård, och inom psykiatrin.

Ta tillvara kompetensen

Psykiatri Skåne har gjort en stor satsning på fast anställda läkare och klarar sig nu helt utan inhyrda läkare. Inom primärvården tas också ett samlat grepp som gör att hyrkostnaderna börjat gå ned.

Region Skåne arbetar även med den så kallade kompetensmixen, det vill säga att sammansättningen av olika yrkesroller ses över för att allas kompetens ska tas till vara på bästa sätt. En framgångsrik lösning har varit det resursteam som fungerar som internt bemanningsföretag.

– I Region Skåne genomför vi en omfattande mix av förbättringsåtgärder, som dels går ut på att bli en mer attraktiv arbetsgivare – så att tidigare inhyrda kompetenser istället vill bli anställda hos oss, dels utveckla våra arbetssätt så att vi använder resurserna mer effektivt, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

I oktober 2015 fattade regionstyrelsen beslut om att Region Skåne ska bli oberoende av inhyrda sjuksköterskor och läkare. Senast den 1 januari 2019 ska alla landsting och regioner i Sverige vara oberoende av inhyrd personal, genom en gemensam strategi. Syftet är bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen.

Fakta

Region Skånes kostnader för hyrpersonal uppgår till 1,6 procent av den totala personalkostnaden, totalt 215 miljoner kronor från januari till september 2017. Motsvarande period 2016 köpte Region Skåne in hyrpersonal för 306 miljoner kronor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter