Röd traktor som kör på en åker med vallväxter

Nu ska vi få mer svenskodlat växtprotein på tallriken

Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner. Skånebönan heter handlingsplanen som ska bidra till fler proteingrödor.

Odling av proteingrödor behöver öka. Bara en liten andel av de växtbaserade proteinprodukter som produceras i Sverige idag är baserade på svenskodlad råvara, även om odlingen har ökat de senaste åren.

Ny handlingsplan - Skånebönan

Nu planeras flera insatser för att öka lönsamt och klimatvänligt växtprotein i Sverige. Skåne har förutsättningar att bli en ledande region gällande växtbaserat protein. Skånebönan är en ny, tvåårig handlingsplan; en plattform för samarbete mellan företrädare för livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner samt offentliga aktörer. Syftet är att öka odling och förädling av proteingrödor i Skåne.

Krävs ökad lönsamhet

För att möta den ökade efterfrågan hos konsumenterna krävs att lönsamheten ökar och att det utvecklas svenska livsmedel som konsumenterna väljer. Dessutom behövs fler industrier som bereder och förädlar råvaran vidare. Råvaran ska inte behöva skickas utomlands för förädling eller enbart bli till djurfoder, vilket det mesta blir idag.

Baljväxter bra för mångfalden

Det finns fler anledningar att öka andelen odlade proteingrödor i Sverige. Dels är det kostsamt för livsmedelsindustrin att inte ha marginaler i form av lager, kräver baljväxter mindre markanvändning och kan bidra till den biologiska mångfalden.
Dessutom gör den svenska livsmedelsförsörjningens brist på råvaror oss beroende av import, vilket i sin tur hindrar Sveriges möjligheter till självförsörjning.

Fakta Skånebönan

Planen är uppbyggd utifrån fyra delmål:

  • Att säkerställa beställningar av proteingrödor från industrin och handeln till jordbruket
  • Att skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige
  • Att tillgängliggöra aktuell kunskap så att den skapar nytta
  • Att se till att det blir en nationell fortsättning efter handlingsplanen 

Arbetet med handlingsplanen Skånebönan har letts av Livsmedelsakademin med stöd från LRF Syd, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Det har finansierats av Region Skåne, som också ansvarar för den fortsatta koordineringen.

Skånebönan - större skördar och ökad vidareförädling (utveckling.skane.se)