Gul buss kör på gata, i bakgrunden hus med rött tegel och grönt tak

Region Skåne satsar på ett sammanbundet Skåne

Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033 pekar ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver. Nu ska planen ut på remiss.

Efter dagens beslut i Regionala utvecklingsnämnden går planen ut på remiss mellan 23 september 2021 och 9 januari 2022. Planeringen av transportinfrastruktur är en lång process och det krävs bred enighet kring planen för att satsningar ska genomföras.

Den version av regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 som nu skickas ut på remiss, bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. Det finns idag en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna i Skåne.

Gör stor skillnad

 – Den plan vi nu lägger fram kommer göra verklig skillnad för skåningen och företagen i vardagen. Planen ska leda till förbättringar i infrastrukturen över hela Skåne, och underlätta för kollektivtrafik, cykel, godstransporter och inte minst göra trafiken säkrare, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Behovet av ny infrastruktur är stort

Utrymmet i planen täcker inte hela det behov av ny infrastruktur som finns i Skåne. Det finns ett antal utpekade brister som kommer att utredas under planperioden och kan bli prioriterade i kommande planer.

Den version av den regionala transportinfrastrukturplanen 2022-2033 som nu går ut på remiss, innehåller utökade satsningar på framförallt järnväg. Men även fortsatta satsningar på att utveckla den regionala kollektivtrafiken med ökad framkomlighet för buss. Det ingår också ett nytt finansieringsupplägg för cykelvägar. Dessutom kommer ett antal utpekade ”flaskhalsar” i det regionala vägnätet att byggas bort. Planen innehåller även statlig medfinansiering till kommunernas insatser för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö.

Viktiga väg- och järnvägsobjekt

– Trots ett något svårt läge ekonomiskt, med många fördyrningar, har vi fått med många tunga viktiga väg- och järnvägsobjekt som kommer göra stor skillnad i vardagen, samtidigt som vi hittat nya sätt att tillsammans med Trafikverket jobba fram bra innovativa lösningar för t ex supercykelvägar, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Fakta

  • Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033.
  • Direktivet fastslår att den av regionen upprättade regionala transportinfrastrukturplanen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till uppfyllanden av de transportpolitiska målsättningarna samt klimatmålen.
  • Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men ersätts av en ny reviderad plan vart fjärde år. Infrastrukturplaneringen består av faserna inriktningsplanering, åtgärdsplanering och genomförande.

Läs mer och ta del av hela remissversionen regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 här (utveckling.skane.se)