Illustration

Nu startar samrådet för Regionplan för Skåne

Nu tas det första steget mot en ny regionplan för Skåne. Planen, som ska gälla mellan 2022 och 2040, ska underlätta den regionala fysiska planeringen och peka ut riktningen för Skåne.

De kommande månaderna kommer Region Skåne att bjuda in alla skånska kommuner och andra samrådsintressenter till dialog för att ta del av och påverka samrådsförslaget för Skånes första regionplan.

– Det ska bli väldigt roligt att nu få träffa de skånska kommunerna och andra samrådsparter för att diskutera det som engagerar oss alla – våra framtida livsmiljöer! säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

En regionplan för Skåne

Regionplan för Skåne är en strategisk plan där fysisk planering samordnas med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna.

– En regionplan hjälper oss att fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering och se helheter och regionala utmaningar och möjligheter. På det viset kan vi i olika sammanhang agera kring gemensamma intressen och stärka vår samordning och vårt samarbete, säger Lina Wedin, chef enheten för regional planering i Region Skåne.

Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna att visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut och ger möjligheter för samhällets olika delar att fungera tillsammans, så att skåningar kan fortsätta att bo i en kommun, arbeta i en annan och ha fritidsaktiviteter i en tredje.

Så här går regionplaneprocessen till 

Regionplaneprocessen ska bidra till att skapa grunden för en hållbar samhällsutveckling som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela Skåne.  

Processen är ett arbete i flera steg och omfattar bland annat ett samrådsskede på fem månader och ett granskningsskede på tre månader innan planen slutligen ska antas av regionfullmäktige i juni 2022. En gång per mandatperiod ska planen sedan ses över och revideras.  

Regionplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande planering. På det viset blir regionplanen en plattform för samverkan i arbetet med fysisk planering och ett verktyg för att, med gemensamma krafter, stärka Skånes konkurrenskraft och Skånes röst nationellt och internationellt.

Fakta

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Region Skåne den 1 januari 2019 upprätta ett förslag till regional fysisk planering i en regionplan. Samrådshandlingen av regionplanen är helt digital och finns tillgänglig från den 1 december 2020. Synpunkter kan lämnas till den 30 april 2021.

Läs mer om samrådstidens upplägg, möjligheterna för dialog och hela regionplaneprocessen (utveckling.skane.se)