Tillväxten i Skåne går ner

Region Skånes nya konjunkturrapport visar att såväl skånsk som svensk ekonomi fortsätter att bromsa in.

Enligt preliminär statistik bromsade skånsk tillväxt in till under två procent under 2018 och även sysselsättningen växte långsammare än föregående år. Detta efter att Skåne under 2017 var ett av länen med starkast ekonomisk tillväxt på över fyra procent.

Inbromsningen beror framförallt på en lugnare utveckling inom privat sektor. Däremot tillkom fler jobb inom offentlig sektor.

– De ökade satsningarna på polis, försvar och rättsväsende är en viktig anledning till den positiva utvecklingen i offentlig sysselsättning år 2018 säger Anna Bjärenlöv, analyschef på Region Skåne.

För den kommunala utvecklingen var sysselsättningstillväxten starkast i stråket Lund, Staffanstorp, Burlöv och Malmö. I synnerhet var utvecklingen i Lund stark på 3,5 procent.

Bristen på arbetskraft har minskat

Statistik för 2019 tyder på att konjunkturavmattningen har fördjupats i Skåne, precis som i övriga landet.

Speciellt företagen inom tjänstesektorn har blivit pessimistiska, men försvagningen syns i alla näringar. Även den tidigare motståndskraftiga skånska byggkonjunkturen går sämre.

Konjunkturinstitutets indikatorer visar att företagens brist på arbetskraft har minskat betydligt de senaste kvartalen i såväl Skåne som övriga landet, även om den fortsätter att vara betydande i en del sektorer.

– Får företagen frågan om vad som är det största hindret för att expandera verksamheten anger de att bristande efterfrågan som det största problemet. Detta är en stor skillnad jämfört med bara för ett par kvartal sedan då arbetskraftsbristen upplevdes som det i särklass största hindret, säger Anna Bjärenlöv.

Fortsatt försämring i sikte

Företagens anställningsplaner och den generella försvagningen av konjunkturläget tyder på en fortsatt försämring av skånska arbetsmarknaden under 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter