Skånetrafiken tar hållbarhetsarbetet ett steg längre

Skånetrafiken ställer successivt om sin bussflotta till förnybar eldrift, vilket minskar klimatutsläppen med 90 procent jämfört med bussar med förbränningsmotorer. Nu tas ännu ett steg.

Sedan 2018 körs alla bussar i Skånetrafikens regi med 100 procent förnybara bränslen. I flera skånska städer kör elbussar, som drivs med förnybar el.

Elbussar har större batterier än bussar med förbränningsmotor, men bullrar mindre och släpper inte ut några avgaser. Därmed bidrar de till renare luft och bättre stadsmiljöer.

Mer kunskap om batteriproduktion

Samtidigt är batteriernas produktion och hållbarhet ännu relativt outforskad. Därför har Skånetrafiken tagit ett initiativ för att få veta mer. Inom ramen för detta initiativ har Lunds tekniska högskola (LTH), IVL Svenska Miljöinstitutet och Rädda Barnen nu tagit fram varsin rapport för att kunskapsluckorna ska fyllas.

- Vi tittar på de här frågorna både ur ett klimatperspektiv och ett socialt perspektiv. Tack vare rapporterna vet vi till exempel att brytning av kobolt till batterierna förorenar närmiljön, att det i vissa gruvor förekommer barnarbete, att den största klimatpåverkan uppstår via energianvändning i produktionen och att batterierna behöver vårdas för att de ska hålla så länge som möjligt, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

- Batterier kan till exempel inte längre användas i bussar när deras laddningskapacitet gått ner till 80 procent. Istället skulle batterierna kunna användas för att lagra energi som har producerats via till exempel solceller på depå-tak, säger Iris Rehnström.

Tar ansvar

Kunskapen som Skånetrafiken nu byggt upp ska de använda för att formulera hållbarhetskrav på batterier i avtal med trafikföretagen.

- Vi har ju ett stort ansvar att utforma vår trafik så hållbart som möjligt både utifrån ett socialt perspektiv och ett klimatperspektiv. Ställer vi om till förnybar eldrift så behöver vi ta ansvar för den påverkan som uppstår, både här i Sverige men även globalt, säger Iris Rehnström.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter