ESS och Max IV

I Lund byggs just nu ESS och Max IV, två stora forskningsanläggningar som blir världsledande inom partikelfysiken. Region Skåne arbetar för att det skånska näringslivet ska kunna dra nytta av forskningen.

Max IV och European Spallation Source, ESS, är två stora forskningsanläggningar som ligger i nordöstra Lund. Max IV tillhör Lunds universitet och ESS är ett europeiskt projekt, men tillsammans skapar de nya förutsättningar för materialforskning på partikelnivå.

Max IV invigdes i juni 2016 och ESS ska stå klart under 2019.

Tillväxt och samhällsnytta för hela Skåne

Båda anläggningarna drar till sig forskare och företag från hela världen som kan utveckla nya innovationer och produkter vilket stärker det skånska näringslivet.

Tillsammans med de skånska kommunerna vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för att välkomna nya invånare och nya företagsetableringar.

Inflyttningen leder till en större folkmängd i flera skånska kommuner och den högutbildade arbetskraften behöver någonstans att bo, äta och leva. Därför behöver flera skånska kommuner bygga nya bostäder.

För att inte bara Lunds kommun ska få del av inflyttningen behöver vi stärka kollektivtrafiken från hela Skåne till forskningsanläggningarna. Planerna på spårväg från Lunds central till ESS i nordvästra delen av staden är en del i detta arbete.

Företags- och kunskapsutveckling

För att skånska företag ska gynnas av anläggningarna måste vi skapa kontaktytor och innovationsarenor där forskning möter näringsliv. Då kan nya produkter utvecklas vilket leder till tillväxt i Skåne.

Det är också viktigt att Skånes universitet och högskolor knyts till forskningen och anpassar sin utbildning efter den. Då skapar vi en kunskapsregion med en kompetent arbetskraft.

Region Skåne hjälper skånska företag att bli leverantörer till forskningsanläggningarna genom stödfunktionen Industriell plattform.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter