RFI – Request For Information

För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden inför en upphandling använder Region Skånes upphandlingsverksamhet sig av RFI - Request For Information. 

RFI innebär att företag får möjlighet att lämna information om bland annat företaget och dess varor och tjänster. Region Skåne använder sig av den inkomna informationen vid utformning av förfrågningsunderlag i kommande upphandling.

Aktuella RFI - Request For Information

 • Inbjudan till dialogmöte om digitala process- och beslutstöd

  Inför arbetet med införandet av digitala process- och beslutstöd inom primärvården i Region Skåne bjuder vi in till dialogmöte med leverantörer under perioden 26 mars till 3 april 2018.

  Syftet med mötet är att tillgängliggöra information och föra en dialog med marknaden. För att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt underlag inför eventuella kommande upphandlingar önskar vi ta tillvara marknadens erfarenheter och framtidsvisioner kring lösningar och system.

  Tid, plats och anmälan

  Tid: Möjliga mötesdagar är 26 mars 2018, 28 mars 2018 och 3 april 2018.

  Plats: Dockplatsen 26 i Malmö. Lokal meddelas efter anmälan.

  För att boka tid kontaktar intresserade leverantörer ansvarig inköpare Johan Arnesson via telefon 040-675 32 14. Först till kvarn gäller för tillgång till tider.

  Sista dagen för anmälan är den 23 mars 2018.

  Varje leverantör som väljer att anmäla sig till dessa dialogmöten har tre timmar till sitt förfogande.

  Bokade leverantörer får de frågor som kommer att diskuteras under mötet via mejl i god tid före dialogmötet. Samtliga leverantörer får samma underlag.

  Fokus för hearingen

  Fokus för hearingen ska vara en lösning för digitala process och beslutsstöd för fysiska patientflöden inom primärvården i Skåne. Fokus är alltså inte digitala vårdcentraler via exempelvis mobila applikationer eller asynkrona slutbehandlingar av patient helt digitalt.

  Målet med arbetet

  Målet med arbetet är att skapa ökad produktivitet, ökad tillgänglighet, ökad medicinsk kvalitet i den kliniska beslutsprocessen, underlätta handläggning, minska administrationen, förenkla uppföljning samt att möjliggöra insikt i vårdprocessen inom primärvården.

  Region Skåne önskar föra en dialog med leverantörer och produktägare som har erfarenhet av och har liknande lösningar som kan tillgodose ovanstående behov i sin produktportfölj. Region Skåne önskar inte föra dialog med aktörer som önskar utveckla ovanstående stöd.

  Region Skåne arbetar utifrån hypotes att en framtida lösning bör ha en integration mellan sig och det befintliga journalsystemet för Primärvården (PMO) samt att man kommer integrera mot en framtida lösning inom ramen för regionens projekt Sammanhållen Digital Vårdmiljö (SDV) när PMO fasas ut. Därav är det viktigt att intresserade leverantörer har förmåga att skapa en sådan integration.

  Region Skåne önskar att leverantören demonstrerae sin produkt/sina produkter hos kunder som använder leverantörens lösningar kliniskt, i andra hand om detta inte är möjligt sker besöket hos leverantören, i tredje hand kan dialogmöten ske inom Region Skånes lokaler.

  För att skapa effektivitet ska fokus under dialogmötena ligga på leverantörernas produkter och tjänster och på hur dessa skapar mervärden för Region Skåne.

  Kontaktperson

  Johan Arnesson, Region Skåne, Koncerninköp, enheten för MT, IT och Lab.
  E-post Contact, telefon 040–675 32 14.

  Detta är ingen upphandling

  Observera att detta inte är en anbudsförfrågan och därför inget som förpliktigar Region Skåne till någon upphandling eller annat åtagande. Deltagande i dialogmöten förpliktar inte svarslämnaren av information i något avseende. Region Skåne kommer inte att lämna ersättning för det arbete som kan bli resultatet av denna marknadsundersökning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter