VD- och styrelseansvar

Försäkringen omfattar det personliga betalningsansvaret som följer av bland annat aktiebolagslagen 13 kap och skatteinbetalningslagen 12:6.

Försäkringen skyddar person som är, har varit eller kommer att bli verkställande direktör, styrelseledamot inklusive styrelseordförande samt av styrelsen utsedd ledande befattningshavare med självständigt ansvar i ledande och/eller övervakande befattning i de försäkrade bolagen. 

Försäkringen omfattar all verksamhet som bedrivs i de försäkrade bolagen. Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringsbelopp: 50 miljoner kronor per skada och år

Självrisk: Ingen för individer, för bolag krav hänförliga till USA/Kanada 
250 000 kr

Försäkringsbolaget övertar och hanterar skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och åtar sig att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader för den försäkrade som inte kan fås av motpart eller annan
  • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig.

Mer om försäkringen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter