VD- och styrelseansvar

Försäkringen omfattar det personliga betalningsansvaret som följer av bland annat aktiebolagslagen 13 kap och skatteinbetalningslagen 12:6.

Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor kommer att läggas in så snart som vi fått dem tillhanda.

Texten nedan ska ändras när vi får försäkringsbrev och villkor.

Försäkringen skyddar person som är, har varit eller kommer att bli verkställande direktör, styrelseledamot inklusive styrelseordförande samt av styrelsen utsedd ledande befattningshavare med självständigt ansvar i ledande och/eller övervakande befattning i de försäkrade bolagen. 

Försäkringen omfattar all verksamhet som bedrivs i de försäkrade bolagen. Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringsbelopp: 25 miljoner kronor per skada och år

Självrisk: Ingen för enskilda personer

Försäkringsbolaget övertar och hanterar skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och åtar sig att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader för den försäkrade som inte kan fås av motpart eller annan
  • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig.

Mer om försäkringen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter