VD- och styrelseansvar

Försäkringen omfattar det personliga betalningsansvaret som följer av bland annat aktiebolagslagen 13 kap och skatteinbetalningslagen 12:6.

Försäkringen skyddar person som är, har varit eller kommer att bli verkställande direktör, styrelseledamot inklusive styrelseordförande samt av styrelsen utsedd ledande befattningshavare med självständigt ansvar i ledande och/eller övervakande befattning i de försäkrade bolagen. 

Försäkringen omfattar all verksamhet som bedrivs i de försäkrade bolagen. Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringsbelopp: 50 miljoner kronor per skada och år

Självrisk: Ingen för individer, för bolag krav hänförliga till USA/Kanada 
250 000 kr

Försäkringsbolaget övertar och hanterar skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och åtar sig att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader för den försäkrade som inte kan fås av motpart eller annan
  • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig.

Mer om försäkringen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter