Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen skyddar Region Skåne, medförsäkrade bolag och stiftelser mot direkt förmögenhetsförlust till följd av anställdas förmögenhetsbrott, till exempel stöld, bedrägeri och förskingring.

Omfattning och regler

Med anställd jämställs andra där det föreligger principalansvar, till exempel inhyrd personal och praktikanter. 

Försäkringen omfattar:

  • all verksamhet och gäller i hela världen för skada som uppkommer i norden.
  • skada till följd av brott som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft eller senast 24 månader därefter.
  • brott av oidentifierade anställda samt brott av anställd i maskopi med icke anställd.
  • anställdas brott mot tredje man, förutsatt att Region Skåne eller medförsäkrat bolag kan åläggas skadeståndsskyldighet.
  • vissa brott som begås av tredjeman och som riktas mot försäkrad.

Försäkringsbelopp50 000 000 kronor

Självrisk: 2 000 000 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!