Egendom/följdskada

Egendomsförsäkring omfattar all lös och fast egendom som Region Skåne, medförsäkrade bolag och stiftelser äger eller ansvarar för.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen är en allriskförsäkring. Maskinförsäkring ingår för både fastighetsmaskin och maskinell utrustning.  

Självrisk
bb = basbelopp
Region Skåne Dotterbolag och stiftelser
Grundsjälvrisk 5 Mkr 1-10 bb
OBS! Väsentligt lägre självrisk kan förekomma i vissa fall av:   
Skada på fast egendom  ej hänförlig till byggnad
5 bb  
Låsändring 2 bb  
Transportskada 1 bb  
Oljeskada- och cisternförsäkring 5 bb  

Omfattning

Följdskadeförsäkringen omfattar avbrott, hyresförlust- och extrakostnads-försäkring som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada inträffar. All verksamhet omfattas, till följd av skada som ger rätt till ersättning. Även extrakostnader och avbrott som drabbar regionen till följd av skada som inträffar hos entreprenör och leverantör ingår. Avbrott orsakat av epidemi ingår också.

Viktigt att beakta är att endast en självrisk avgår om egendomsskada leder till följdskada. Frågan om en skada överstiger självrisken kan i vissa fall vara svår att bedöma.

Följande fall illustrerar detta. En brandskada inträffar i regionens byggnad där regionen bedriver två olika verksamheter. Båda verksamheterna drabbas, dels skadas inventarier och dels får verksamheterna skötas i tillfälliga lokaler, vilket leder till extrakostnader (exempelvis flyttning, hyra).

En beräkning av skadekostnaderna i inledningsskedet leder till följande:

  Verksamhet 1 Verksamhet 2 Regionservice
Inventarier/byggnad 500 000 kr 250 000 kronor 2 000 000 kr
Följdskada 1 750 000 kr 500 000 kr 500 000 kr

Beräkningen stannar på totalt 5,5 miljoner kronor, alltså en bit över grundsjälvrisken på 5 miljoner kronor. Eftersom det är i princip omöjligt att på förhand överblicka så höga kostnader, bör skadan anmälas till försäkring även om beräkningen hade stannat på 2 miljoner kronor.

Någon av verksamheterna bör kontaka Försäkringsfunktionen för en gemensam skadeanmälan till försäkringsbolaget och för att få ersättning från Skadekontot för inventarieskadorna.

Tillämpningsanvisningar storskada beslutade av RD

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter