Regionförsäkring

Regionförsäkringen består av egendom/följdskada och ansvar men även av entreprenadförsäkring, subsidiär entreprenadförsäkring, olje-/vätskeskade- och cisternförsäkring, maskinförsäkring, övrig maskinförsäkring, skogsförsäkring, subidiär skogsbrandförsäkring samt krisförsäkring.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring omfattar all lös och fast egendom som Region Skåne, medförsäkrade bolag och stiftelser äger eller ansvarar för.

Egendomsförsäkringen är en allriskförsäkring. Maskinförsäkring ingår för både fastighetsmaskin och maskinell utrustning.  

Självrisk
bb = basbelopp
Region Skåne Dotterbolag och stiftelser
Grundsjälvrisk 5 Mkr 1-10 bb
OBS! Väsentligt lägre självrisk kan förekomma i vissa fall av:   
Skada på fast egendom  ej hänförlig till byggnad
5 bb  
Låsändring 2 bb  
Transportskada 1 bb  
Oljeskada- och cisternförsäkring 5 bb  

Omfattning

Följdskadeförsäkringen omfattar avbrott, hyresförlust- och extrakostnads-försäkring som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada inträffar. All verksamhet omfattas, till följd av skada som ger rätt till ersättning. Även extrakostnader och avbrott som drabbar regionen till följd av skada som inträffar hos entreprenör och leverantör ingår. Avbrott orsakat av epidemi ingår också.

Viktigt att beakta är att endast en självrisk avgår om egendomsskada leder till följdskada. Frågan om en skada överstiger självrisken kan i vissa fall vara svår att bedöma.

Följande fall illustrerar detta. En brandskada inträffar i regionens byggnad där regionen bedriver två olika verksamheter. Båda verksamheterna drabbas, dels skadas inventarier och dels får verksamheterna skötas i tillfälliga lokaler, vilket leder till extrakostnader (exempelvis flyttning, hyra).

En beräkning av skadekostnaderna i inledningsskedet leder till följande:

  Verksamhet 1 Verksamhet 2 Regionservice
Inventarier/byggnad 500 000 kr 250 000 kronor 2 000 000 kr
Följdskada 1 750 000 kr 500 000 kr 500 000 kr

Beräkningen stannar på totalt 5,5 miljoner kronor, alltså en bit över grundsjälvrisken på 5 miljoner kronor. Eftersom det är i princip omöjligt att på förhand överblicka så höga kostnader, bör skadan anmälas till försäkring även om beräkningen hade stannat på 2 miljoner kronor.

Ersättning från Region Skånes interna skadekontot för inventarieskadorna kan komma att utgå.

Ansvarsförsäkringens främsta syfte är att betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge.

Först åtar sig försäkringsbolaget att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet och därefter förhandla med den som kräver skadestånd.

Vem försäkringen gäller för

Ansvarsförsäkringen gäller för Region Skåne, dotterbolag och stiftelser.

Genom reglerna om arbetsgivaransvaret i skadeståndslagen skyddas samtliga anställda av ansvarsförsäkringen. Förutom anställda omfattar försäkringen dessutom alla förtroendevalda och lekmannarevisorer.  

Vad försäkringen omfattar

Försäkringen gäller all verksamhet som de försäkrade bedriver, anordnar eller medverkar i. Försäkringen gäller i hela världen.  Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada. 

Självrisk: I normalfallet 2 basbelopp för sak – och personskada och 10 basbelopp för ren förmögenhetsskada.

Anmälan av skada

Rutiner, tillämpningsanvisningar och vägledning hittar ni under skadeanmälan Regionförsäkring.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.