Ansvar

Ansvarsförsäkringens främsta syfte är att betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge.

Först åtar sig försäkringsbolaget att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet och därefter förhandla med den som kräver skadestånd. Blir det till sist fråga om rättegång åtar sig försäkringsbolaget att föra rättegången och betala rättegångskostnader.

Vem försäkringen gäller för

Ansvarsförsäkringen gäller för Region Skåne, dotterbolag och stiftelser.

Observera att försäkringsbrevet till ansvarsförsäkringen börjar på sid 7. 

Genom reglerna om arbetsgivareansvaret i skadeståndslagen skyddas samtliga anställda av ansvarsförsäkringen. Förutom anställda omfattar försäkringen dessutom alla förtroendevalda och lekamannarevisorer.  

Vad försäkringen omfattar

Försäkringen gäller all verksamhet som de försäkrade bedriver, anordnar eller medverkar i. Försäkringen gäller i hela världen.  Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada. 

Självrisk: I normalfallet 2 basbelopp för sak – och personskada och 10 basbelopp för ren förmögenhetsskada. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter