Gå till sidans innehåll
Publicerad: 21 november 2023

Smörlyckan föreslås bli platsen för nya sjukhusområdet i Lund

En enig beredning för strategisk fastighetsutveckling föreslår att regionstyrelsen fattar inriktningsbeslut om att Smörlyckan blir den framtida placeringen för Skånes universitetssjukhus i Lund.

Illustrerad flygvy över lund med området Smörlyckan markerat.

Flygvy mot norr med område Utökat Smörlyckan markerat. Illustration: Region Skåne/Fojab.

Skånes universitetssjukhus (Sus) har tyngdpunkten i sin verksamhet i Malmö och Lund och bedriver specialiserad och högspecialiserad vård på nationell och regional nivå i ett nära samarbete med Lunds universitet.

– Som regionens universitetssjukhus har vi ett särskilt ansvar för att vara ledande inom forskning, utbildning och utveckling av nya vård- och behandlingsformer. Nya lokaler ger oss möjligheter att utveckla universitetssjukvården och till det bidrar närheten även till medicinsk service och psykiatri på det nya sjukhusområdet, liksom den fortsatta närheten till Lunds universitet. Vi kommer att kunna planera byggnaderna utifrån optimala flöden för verksamheten och ge Sus medarbetare de bästa möjligheterna att ge god vård, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef Skånes universitetssjukhus.

 

Illustration över möjligt utseende på sjukhusbyggnaden.

Illustrationen visualiserar en möjlig utformning av entréplatsen på det nya sjukhusområdet. Utformning av byggnader och område kommer att förändras i framtida arbetsprocess. Illustration: Region Skåne/Fojab.

Kommun och universitet förespråkar Smörlyckan

Lunds kommun, Lunds universitet, omkringliggande kommuner och intresserade invånare har getts möjlighet att lämna synpunkter i utredningsarbetet. Lunds kommun och universitet har meddelat att man gärna sett att sjukhuset stannade kvar på nuvarande plats. Men då detta inte ses som ett möjligt alternativ, ur Region Skånes verksamhets- eller fastighetsperspektiv, har både kommun och universitet valt att rekommendera Smörlyckan.

Efter ett förslag från Lunds kommun har det utredda området vid Smörlyckan utvidgats med delar av nuvarande sjukhusområde och andra intilliggande områden. Det är detta utökade område vid Smörlyckan som beredningen nu föreslår ska bli ett inriktningsbeslut.

Inriktningsbeslut – ett viktigt steg på vägen

Det slutgiltiga inriktningsbeslutet tas vid kommande möte i regionstyrelsen. Efter beslutet är taget kommer Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet skriva en avsiktsförklaring och kan arbeta vidare med fördjupade utredningar av förutsättningarna för det nya sjukhusområdet.

Genom att bygga helt nya lokaler ges sjukhuset en unik möjlighet att få lokaler som är planerade och anpassade för att bedriva modern hälso- och sjukvård. Region Skånes intention är därför att flytta hela sjukhusområdet i Lund till Smörlyckan.

– Region Skånes inriktningsbeslut stärker ytterligare vikten av Sverige som en ledande nation inom innovationer och utveckling för att möjliggöra framtidens universitetssjukvård. Ett kluster av högspecialiserad forskning samlas i Lund, säger Pål Svensson, fastighetsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne och Lunds kommun kommer vidare att genomföra en strategisk fördjupning under planprogrammet innan arbetet med detaljplanen kan påbörjas. Exempel på detta är att utreda hantering av skyfall och dagvatten, avlopp och risker. Det innebär också att bland annat säkerställa förvärv av fastigheter och ekonomiska överenskommelser, trafiklösningar och säkerställa teknisk infrastruktur.

Sjukhusområdet i Lund

Senast uppdaterad: 21 november 2023