Gå till sidans innehåll

GÅS - Gott åldrande i Skåne

GÅS är en befolkningsstudie med syfte att få ökad kunskap och förståelse för vad som påverkar äldres hälsotillstånd. Studien riktar sig till ett urval av personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad.

Andelen äldre ökar i samhället vilket medför större behov av vård och omsorg. För att bättre förstå vad som påverkar äldres hälsotillstånd och deras vård och omsorg behövs ökad kunskap. 

Regeringen har beviljat statsbidrag för en långsiktig uppbyggnad av databaser som beskriver äldres hälsotillstånd, behov av vård och hur detta tillgodoses av kommuner och landsting.

I Skåne startade projektet GÅS 2001 och det är ett av fyra i det nationella projektet "The Swedish National study on Ageing and Care" (SNAC). Övriga genomförs i Blekinge, Hälsingland och Stockholm. 

Två delar av GÅS

GÅS är indelat i en befolkningsdel och en vårdsystemdel.

Befolkningsdelen har som mål att beskriva och följa äldre individers livssituation och hälsa. Det handlar om att få kunskap om:

  • Normalt åldrande
  • Funktionsförmåga
  • Förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer
  • Äldres hälsa och livssituation
  • Behov av vård och omsorg

Vem deltar

Inbjudan att delta i projektet sker genom ett slumpurval av befolkningen i åldern 60 till 93 år i de fem deltagande kommunerna: Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad. 

Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60 – 72 år gör uppföljning vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen.

Region Skåne genomför projektet tillsammans med Lunds universitet och kommunerna i Malmö, Eslöv , Hässleholm, Osby och Ystad.

Frågor och svar om GÅS

Här får du som deltar i undersökningen svar på vanliga frågor.

Vilken nytta har jag av undersökningen?

Genom att delta i undersökningen bidrar du till en ökad kunskap om äldres hälsa och vad som kan påverka livs- och hälsosituationen hos äldre i Sverige. Den kunskapen skapar förutsättningar för bättre vård och omsorg i framtiden.

Du får även genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning när du deltar i undersökningen. Upptäcker vi något avvikande kan du kontakta din ordinarie läkare. 

Vem deltar i undersökningen och hur väljs man ut?

Ett slumpvis urval personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad kommun bjuds in till undersökningen. Bor du i Malmö sker undersökningen på vår GÅS-mottagning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

På de andra orterna inrättar vi speciella mottagningar för undersökningarna. Vi tar kontakt för att boka en tid som passar dig. Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60–72 år följs upp vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen. 

Hur går undersökningen till?

Undersökningen omfattas av olika delar. Du kommer att bli undersökt av läkare, psykolog och sjuksköterska. 

Läkarundersökning 

Vid läkarundersökningen får du svara på frågor om ditt tidigare och nuvarande hälsotillstånd. Hjärtfunktionen kontrolleras och ett EKG tas. Vi undersöker syn och hörsel, mäter längd och vikt och frågar vilka mediciner du tar idag. Ta gärna med dig eventuell medicinlista.

Psykolog och enkät 

Hos psykologen får du svara på frågor som rör din hälsa. Du får också göra minnes- och koncentrationstester. Vi ställer frågor boende, om du arbetar eller är pensionerad, dina fritidsintressen och om du behöver någon form av hjälp eller stöd eller om du klarar dig själv.

Sjuksköterskeundersökning  

En sjuksköterska kontrollerar blodtrycket och mäter lungfunktion med ett utandningsprov. Blodprov tas för att bland annat mäta blodfetter och blodvärde. Vi testar balansen, handgreppsstyrka och gör ett gångtest.

Hur gör jag om jag inte kan komma till mottagningen?

Vi gör hembesök hos dig som inte har möjlighet att komma till vår mottagning. Vi gör hembesök såväl till det egna hemmet som till någon form av vårdboende. Av praktiska skäl kommer undersökning vid hembesök inte att vara lika omfattande som den på mottagningen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?