Gå till sidans innehåll

Digitalisering av diagnostik för prostatacancer hos invånare i Skåne

Regelbunden testning för prostatacancer med ett PSA-blodprov erbjuds av Region Skåne i syfte att hitta prostatacancer tidigt och ditt deltagande är helt frivilligt. Ett forskningsprojekt är kopplat till testprogrammet för att besvara många viktiga frågor.

I forskningsprojektet sparas information om vem som kallats, provtagning och resultaten av dina undersökningar i en databas och ytterligare information från olika register och journaldata läggs till.

Det är viktigt att känna till att du kan delta i regelbunden testning för prostatacancer utan att samtidigt ingå i forskningsprojektet. Även om du har tackat ja till att dina uppgifter används till forskning så har du rätt att när som helst begära att dina uppgifter raderas ur databasen. Se nedan under rubriken ”Deltagande i forskning är frivilligt”.

Syfte och målsättning med forskningsprojektet

Forskningsprojektets syfte är att studera: hur organiserad prostatacancertestning påverkar vilka män som tar PSA-prov, vilka för- och nackdelar som uppstår, om det innebär någon skillnad i hur många män som diagnosticeras med prostatacancer och i vilket stadium av sjukdomsutvecklingen de i så fall upptäcks. 

Vi kommer också att studera hur magnetkamera (MRT) kan användas för att på ett bättre sätt skilja ut de som är friska från de som är sjuka, och hur MRT kan användas för att diagnosticera sjukdomen.

Målsättningen är att få ny kunskap kring prostatacancer, provtagning och diagnostik som i framtiden kan användas för att förbättra vården av patienter med prostatacancer.

Forskningshuvudman för projektet är Region Skåne. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Information om vem som fått kallelse för organiserad prostatacancertestning samt resultat av provtagning och undersökningar samt de MRT-bilder som genereras, kommer att sparas i en forskningsdatabas som finns inom Region Skåne.

För dig som deltagare innebär det ingen skillnad mot den rutinmässiga hanteringen och påverkar inte vilken eventuell behandling du får. Inga ytterligare prover eller undersökningar genomförs med anledning av den här studien. Data läggs till från olika register och journaler som beskrivs nedan.

Den data som lagras i forskningsdatabasen kommer sen att samköras med befolknings- och medicinska register. Dina MRT-bilder kommer att granskas både av röntgenläkare samt med hjälp av automatiserad programvara.

Data kommer slutligen att analyseras med för ändamålet avsedda statistiska metoder med syfte att kunna ge svar på projektets frågeställningar.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Det finns inga omedelbara fördelar för dig att delta i forskningsprojektet. Längre fram hoppas vi att den kunskap som vi får från prostatacancertestning leder till förbättrad diagnostik och säkrare behandlingsval.

Inom studien kommer vi enbart att studera de resultat som organiserad prostatacancertestning genererar. Du kommer alltså inte att genomgå någon ytterligare provtagning eller behandling som innebär risker för dig.

Vi kommer att hantera dina personuppgifter inklusive journaluppgifter inom Region Skåne på ett sätt att ingen obehörig ska få tillgång till dina resultat. Ingen information kommer att kunna härledas tillbaka till dig som enskild person. Forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Förutom den information som samlas in inom organiserad prostatacancertestning, kommer informationen att samköras med nationella befolknings- och medicinska register.

Från Socialstyrelsens register inhämtas data om andra diagnoser, operationer, läkemedelsbehandling och dödlighet samt dess orsaker. Från Statistiska centralbyrån inhämtas data kring socioekonomi såsom demografi (exempelvis ålder och bostadsort), utbildning och sysselsättning. Prostatacancerregistret kommer användas för data kring diagnos, cancerförekomst och typ, behandling och uppföljning. Data kan i vissa fall även komma att hämtas ur din journal, exempelvis livsstilsfaktorer och uppgifter om längd och vikt, prostatasjukdomar och andra sjukdomar.

All insamlad data kommer att behandlas i enlighet med EUs dataskyddsförordning; GDPR 2016/679 och gällande sekretessbestämmelser.

Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och lagras så länge som datainsamling och analys pågår. Härefter kommer data att lagras i ytterligare minst 10 år, eller så långt gällande lagar och regler kräver, i arkiveringssyfte. Resultat redovisas endast på gruppnivå och bilder som genereras, kommer att vara avidentifierade när dessa presenteras i vetenskapliga publikationer eller vid vetenskapliga möten. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Skåne. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvariga forskare, se kontaktuppgifter nedan. Dataskyddsombud når du skriftligen via Personuppgiftsombud Region Skåne, 29189 Kristianstad. Din namnteckning måste finnas på din ansökan till personuppgiftsombudet.

Du når personuppgiftsombudet via Region Skånes växel 044-309 30 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultaten av studien kommer att redovisas på gruppnivå i vetenskapligt granskad tidskrift eller vid vetenskapligt möte.

Försäkring och ersättning

Genom organiserad prostatacancertestning undersöks och behandlas du inom ramen för ordinarie hälso- och sjukvård och vid behov inträder detta försäkringsskydd. Någon ekonomisk ersättning för att ingå i forskningsprojektet utgår ej.

Deltagandet i forskning är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan ge ditt samtycke digitalt via 1177.se eller genom att ringa till Prostatacancercentrum Skåne, telefon: 040-33 53 98, måndag-torsdag klockan 09:00-11:00. Du kan också ge ett skriftligt samtycke på sjukhuset om du blir kallad till magnetkameraundersökning av prostata eller får information hemskickad.

Du kan när som helst välja att avbryta deltagandet i forskningsprojektet genom att kontakta Prostatacancercentrum Skåne, telefon: 040-33 53 måndag-torsdag klockan 09:00-11:00. Om du väljer att inte längre delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Ansvarig för studien

Ansvarig för studien är professor /överläkare Anders Bjartell
Skånes Universitetssjukhus, Verksamhetsområde Urologi, Malmö.
E-post: anders.bjartell@skane.se
Telefon: 040-332685

Senast uppdaterad: 28 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?