Lägesbild för covid-19 i Skåne

Dagens lägesbild

Lägesbilden uppdateras dagligen. På vardagar görs detta före klockan 12.00 och på helgdagar före klockan 14.00.

Om innehållet i dagens lägesbild

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet, dvs de fall som rapporterats in mellan kl 00:00 och kl 24:00 föregående dygn.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020.

Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från kl 8 varje dag. Fördelningen av patienter mellan sjukhusen presenteras i den fördjupade lägesbilden.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020. Avlidna med covid-19 uppdateras endast måndagar och onsdagar, se nedan.

Information om covid-19

Vill du ha mer information om coronaviruset och sjukdomen covid-19, besök 1177.se. Där hittar du även information om vad som gäller i Skåne.

Trendrapport

Nedan följer ett antal grafer som visar utvecklingen för covid-19 i Skåne de senaste 28 dagarna. Graferna uppdateras varje vardag och beskriver läget kl 8 innevarande morgon.

Konstaterade sjukdomsfall i Skåne visar det faktiska antalet konstaterade sjukdomsfall per dag de senaste 28 dagarna, men också det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna, samt det totala antalet fall de senaste sju dagarna per 100 000 invånare.

Vissa dagar rapporteras ovanligt få eller ovanligt många fall. Det beror antingen på att färre tester redovisas på helgerna eller på en eftersläpning av antalet rapporterade fall övriga dagar. Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna jämnar ut dessa toppar och dalar och ger därför en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. 

Antal patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i Skåne visar det samlade läget varje dag på Skånes sjukhus kl 8 på morgonen de senaste 28 dagarna.

Grafer med motsvarande innehåll fast med start den 2 mars 2020 finns på Fördjupad lägesbild.

Avlidna med Covid-19 i Skåne

"Avlidna med covid-19" är statistiskt mått för att någorlunda snabbt mäta en pandemis dödlighet.

Måttet har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och definieras som personer som har konstaterats bära på covid-viruset och som avlider inom 30 dagar efter konstaterandet - oavsett dödsorsak. Samma mått används i alla nordiska länder och motsvarande mått används även i många andra europeiska länder.

Det innebär att vi måste stämma av två olika nationella register med varandra:

  1. Dels Skatteverkets folkbokföringsregister där alla avlidna registreras. Det är behandlande läkare som registrerar avlidna, oavsett om dödsfallet inträffar på sjukhus eller i det egna hemmet, och man har upp till tre veckor på sig att registrera varje dödsfall.
  2. Dels den nationella smittskyddsdatabasen SmiNet, där alla konstaterade covid-sjukdomsfall registreras, för att kontrollera om den som avlidit verkligen har gjort det inom 30 dagar efter att hen konstaterades ha covid-19.

Denna avstämning görs för hand och är tidskrävande och görs därför inte varje dag. Därför rapporterar vi ibland om flera dödsfall "i klump" i flera veckor efter att de verkligen inträffat. Normalt uppdateras dödsfallen i Skåne två gånger i veckan; på måndagar och onsdagar. Varje dödsfall registreras på det datum dödsfallet inträffade, inte på det datum som dödsfallet rapporterades.

Antal avlidna med covid-19 i Skåne den 2 december 2020: 445

Veckorapporter

Nedan följer ett antal grafer som visar utvecklingen för covid-19 i Skåne veckovis sedan vecka 9 (den 2 mars) 2020. Graferna uppdateras varje tisdag.

Senaste uppdateringen: 2020-12-01

Virusprovtagning

Grafen visar antalet genomförda virusprovtagningar (PCR-analyser) för pågående infektion av SARS-CoV-2 varje vecka (mörkgröna staplar), samt antalet individer som konstaterats ha covid-19 varje vecka (ljusgröna staplar).

Antalet grupper som har fått ta prov för pågående virusinfektion (PCR-test) har ökat successivt under våren. Från och med den 3 juli (vecka 27) kan alla Skånes invånare med symtom ta prov för pågående virusinfektion genom egenprovtagning via 1177.se.

Observera att eventuellt misslyckade (ej bedömbara) provtagningar inte räknas med i statistiken. Antalet genomförda PCR-analyser i statistiken är en summering av antalet positiva och antalet negativa analyssvar under respektive vecka.

I Fördjupad lägesbild finns mer uppgifter om antalet konstaterade personer med covid-19 per dag, samt köns- och åldersfördelning av samtliga fall.

* Siffran över antalet utförda PCR-analyser den sista veckan är ej komplett pga sen inrapportering av självtester.

Sjukhusvård

Grafen visar hur många patienter som konstaterats ha covid-19 som har legat på sjukhus i genomsnitt varje vecka. Ljusgröna staplar visar det genomsnittliga antalet patienter i intensivvård varje vecka, medan mörkgröna staplar visar det genomsnittliga antalet patienter på övriga vårdavdelningar varje vecka.

Uppgifter om antalet inneliggande patienter för varje dag finns på den fördjupande lägesbilden, liksom uppgifter om fördelningen av patienter mellan Skånes sjukhus.

Avlidna

Grafen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit per vecka inom 30 dagar efter virusprovtagningen. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

I Fördjupad lägesbild finns uppgifter om avlidna per dag, de avlidnas köns- och åldersfördelning av de avlidna, samt totalt antal avlidna i Skåne oavsett dödsorsak per vecka och snittet för antalet avlidna i Skåne per vecka åren 2015-2019.

Om lägesbilden

Region Skåne ansvarar för provtagning av personer med symtom på covid-19 i Skåne. Sedan i slutet av februari har personer provtagits för det nya coronaviruset, SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset och covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Den dagliga lägesbilden uppdateras varje dag. Daglig statistik som visas med grafer uppdateras löpande varje vardag, övriga uppgifter uppdateras varje tisdag, några uppgifter uppdateras på torsdagar. Du kan hålla muspekaren eller fingret över respektive mätpunkt för att få mer information. Tryck på en eller flera rubriker i en graf för att dölja eller visa den mätpunkten. Länkar till de excel-filer som ligger som underlag till graferna och tabellerna finns under sidan "Om statistiken". Region Skåne gör också andra analyser, som rör samhällsekonomiska konsekvenser

Vi har som målsättning att innehållet ska uppdateras senast kl 12 på vardagar och senast kl 14 på helger. Detta kan undantagsvis förskjutas på grund av sen insamling av data.