Lägesbild för covid-19 i Skåne

Uppdaterad lägesbild på tisdagar och torsdagar

Trendrapport

Nedan följer två grafer som visar utvecklingen för covid-19 i Skåne de senaste 28 dagarna. Graferna uppdateras varje tisdag och torsdag och beskriver läget klockan 8 innevarande morgon.

Om innehållet i uppdaterad lägesbild

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet, dvs de fall som rapporterats in mellan klockan 00.00 och 24.00 föregående dygn. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020.

Konstaterade fall av covid-19 i Skåne visar det faktiska antalet konstaterade fall per dag de senaste 28 dagarna, men också det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna, samt det totala antalet fall de senaste sju respektive 14 dagarna per 100 000 invånare.

Vissa dagar rapporteras ovanligt få eller ovanligt många fall. Det beror antingen på att färre tester redovisas på helgerna eller på en eftersläpning av antalet rapporterade fall övriga dagar. Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna jämnar ut dessa toppar och dalar och ger därför en bättre bild över hur många fall av covid-19 som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. 

Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 varje inrapporterad dag. Den aktuella fördelningen av patienter mellan sjukhusen på tisdagar och torsdagar presenteras i den fördjupade lägesbilden.

Måttet inlagda patienter inkluderar samtliga patienter som konstaterats ha covid-19, oavsett orsak till inläggningen. Måttet syftar till att ge en bild över aktuell vårdplatssituation på grund av pandemin, då samtliga patienter med covid-19 kräver isolering och adekvat skyddsutrustning för vårdande personal. Region Skåne rapporterar därutöver antal nyinlagda  på grund av covid-19 per vecka till Socialstyrelsen.

Information om covid-19

Vill du ha mer information om coronaviruset och sjukdomen covid-19, besök 1177.se. Där hittar du även information om vad som gäller i Skåne.

Samlad information om covid-19 (1177.se)

Presskonferenser i samband med covid-19

Veckorapporter

Nedan följer ett antal grafer som visar utvecklingen för covid-19 i Skåne veckovis sedan vecka 9 (den 2 mars) 2020. Graferna uppdateras varje tisdag.

Senaste uppdateringen: 2022-01-25

Vaccinationer

Region Skåne erbjuder vaccin mot covid-19 för alla invånare över 12 år under 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19

Läs mer om Region Skånes arbete med vaccinationen mot covid-19

Grafen nedan visar hur många personer i Skåne som vaccinerats med en första dos av två, respektive hur många som är färdigvaccinerade per vecka.

Registrering av data sker löpande vilket gör att viss fördröjning av uppgifter kan uppstå efter vaccination faktiskt har genomförts.

Fördjupad statistik över vaccinationerna i Skåne

Virusprovtagning

Grafen visar antalet genomförda virusprovtagningar (PCR-analyser) för pågående infektion av SARS-CoV-2 varje vecka (mörkgröna staplar), samt antalet individer som konstaterats ha covid-19 varje vecka (ljusgröna staplar).

Antalet grupper som har fått ta prov för pågående virusinfektion (PCR-test) har ökat successivt under våren. Från och med den 3 juli (vecka 27) kan alla Skånes invånare med symtom ta prov för pågående virusinfektion genom egenprovtagning via 1177.se. Från och med den 2 december (vecka 49) använder sig Region Skåne även av så kallade snabbtester (antigen).

PCR-tester som utförs av Region Skåne används främst på patienter och personal inom samhällsviktiga verksamheter där pågående infektion misstänks, eller nära kontakter till dessa. Egenprovtagning (PCR) utförs av allmänhet med symtom på pågående infektion, eller nära kontakter till dessa. Snabbtester (antigen) används i första hand för patienter som kommer till akutmottagningarna, boende på SÄBO vid misstänkt infektion och för smittspårning, samt på vårdpersonal vid smittspårning. Snabbtester (VitaPCR) används främst för patienter på Skånes akutvårdsmottagningar.

I Fördjupad lägesbild finns mer uppgifter om antalet konstaterade personer med covid-19 per dag, köns- och åldersfördelning av samtliga fall, samt detaljer om provsvar från de olika provtagningsmetoderna.

Sjukhusvård

Grafen visar hur många patienter som konstaterats ha covid-19 som har legat på sjukhus i genomsnitt varje vecka. Orange-färgade staplar visar det genomsnittliga antalet patienter i intensivvård varje vecka, medan mörkblåa staplar visar det genomsnittliga antalet patienter på övriga vårdavdelningar varje vecka.

Uppgifter om antalet inneliggande patienter för varje dag finns på den fördjupande lägesbilden, liksom uppgifter om fördelningen av patienter mellan Skånes sjukhus.

Avlidna

Grafen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit per vecka inom 30 dagar efter virusprovtagningen. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

I Fördjupad lägesbild finns uppgifter om avlidna per dag, de avlidnas köns- och åldersfördelning av de avlidna, samt totalt antal avlidna i Skåne oavsett dödsorsak per vecka och snittet för antalet avlidna i Skåne per vecka åren 2015-2019,

Om lägesbilden

Region Skåne ansvarar för provtagning av personer med symtom på covid-19 i Skåne. Sedan i slutet av februari har personer provtagits för det nya coronaviruset, SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset och covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Den dagliga lägesbilden uppdateras varje vardag, liksom trendrapporterna. Avlidna uppdateras varje måndag och onsdag. Övriga uppgifter uppdateras varje tisdag, förutom kommunuppgifterna som uppdateras på torsdagar. Länkar till de excel-filer som ligger som underlag till graferna och tabellerna finns under sidan "Om statistiken". Region Skåne gör också andra analyser, som rör samhällsekonomiska konsekvenser

Vi har som målsättning att innehållet ska uppdateras senast klockan 12 tisdagar och torsdagar. Detta kan undantagsvis förskjutas på grund av sen insamling av data eller på grund av planerat webbplatsunderhåll.