Lägesbild gällande smittade och provtagningar för covid-19 i Skåne

Region Skåne ansvarar för provtagning av personer med symtom på covid-19 i Skåne. Sedan i slutet av februari har personer provtagits för det nya coronaviruset, SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset och covid-19 står för coronavirus disease 2019. Nedan finns grafer och tabeller som ger en lägesbild över situationen just nu.

Daglig statistik på sidan uppdateras löpande varje vardag, övriga uppgifter uppdateras varje tisdag, några uppgifter uppdateras på torsdagar. Du kan hålla muspekaren eller fingret över respektive mätpunkt för att få mer information. Tryck på en eller flera rubriker i en graf för att dölja eller visa den mätpunkten. Länkar till de excel-filer som ligger som underlag till graferna och tabellerna finns under sidan "Om statistiken". Region Skåne gör också andra analyser, som rör samhällsekonomiska konsekvenser

Vi har som målsättning att innehållet ska uppdateras senast kl 12 på vardagar. Detta kan undantagsvis förskjutas på grund av sen insamling av data.

Dagens lägesbild

Dagens lägesbild uppdateras varje vardag före kl 12.00.

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020.

Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från kl 8 varje dag. Fördelningen av patienter mellan sjukhusen presenteras i den fördjupade lägesbilden.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020. 

Antal konstaterade fall, samt inlagda på sjukhus
Källa: Region Skåne

Trendrapport

Nedan följer ett antal grafer som visar utvecklingen för covid-19 i Skåne de senaste 28 dagarna. Graferna uppdateras varje vardag och beskriver läget kl 8 innevarande morgon.

Konstaterade sjukdomsfall i Skåne visar det faktiska antalet konstaterade sjukdomsfall per dag de senaste 28 dagarna, men också det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna, samt det totala antalet fall de senaste sju dagarna per 100 000 invånare. Det sista måttet används för att kunna jämföra antalet fall med andra regioner.

Antal patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i Skåne visar det samlade läget varje dag på Skånes sjukhus kl 8 på morgonen de senaste 28 dagarna.

Antal avlidna med covid-19 i Skåne visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit inom 30 dagar efter virusprovtagningen. Registreringen av avlidna med covid-19 sker med viss fördröjning, men samtliga dödsfall registreras på korrekt avlidendatum.

Grafer med motsvarande innehåll fast med start den 2 mars 2020 finns på Fördjupad lägesbild.

Veckorapporter

Nedan följer ett antal grafer som visar utvecklingen för covid-19 i Skåne veckovis sedan vecka 9 (den 2 mars) 2020. Graferna uppdateras varje tisdag.

Senaste uppdateringen: 2020-09-29

Virusprovtagning

Grafen visar antalet genomförda virusprovtagningar (PCR-analyser) för pågående infektion av SARS-CoV-2 varje vecka (mörkgröna staplar), samt antalet individer som konstaterats ha covid-19 varje vecka (ljusgröna staplar).

Antalet grupper som har fått ta prov för pågående virusinfektion (PCR-test) har ökat successivt under våren. Från och med den 3 juli (vecka 27) kan alla Skånes invånare med symtom ta prov för pågående virusinfektion genom egenprovtagning via 1177.se.

Observera att eventuellt misslyckade (ej bedömbara) provtagningar inte räknas med i statistiken. Antalet genomförda PCR-analyser i statistiken är en summering av antalet positiva och antalet negativa analyssvar under respektive vecka.

I Fördjupad lägesbild finns mer uppgifter om antalet konstaterade personer med covid-19 per dag, samt köns- och åldersfördelning av samtliga fall.

* Siffran över antalet utförda PCR-analyser den sista veckan är ej komplett pga sen inrapportering av självtester.

Sjukhusvård

Grafen visar hur många patienter som konstaterats ha covid-19 som har legat på sjukhus i genomsnitt varje vecka. Ljusgröna staplar visar det genomsnittliga antalet patienter i intensivvård varje vecka, medan mörkgröna staplar visar det genomsnittliga antalet patienter på övriga vårdavdelningar varje vecka.

Uppgifter om antalet inneliggande patienter för varje dag finns på den fördjupande lägesbilden, liksom uppgifter om fördelningen av patienter mellan Skånes sjukhus.

Avlidna

Grafen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit per vecka inom 30 dagar efter virusprovtagningen. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

I Fördjupad lägesbild finns uppgifter om avlidna per dag, de avlidnas köns- och åldersfördelning av de avlidna, samt totalt antal avlidna i Skåne oavsett dödsorsak per vecka och snittet för antalet avlidna i Skåne per vecka åren 2015-2019.