Avslutade statistikserier

På denna sida arkiveras statistikserier som av olika anledningar inte längre uppdateras.

Personer med konstaterad covid-19 i Skåne

Grafen visar antalet personer som efter virusprovtagning konstaterats ha covid-19.

Antalet grupper som provtas har skilt sig åt under olika perioder, och provtagningarna har ökat successivt. Mellan den 3 juli 2020 och den 8 februari 2022 kunde alla invånare i Skåne som hade symtom på covid-19 beställa ett test för egenprovtagning. 

 

Åldersfördelning av konstaterade med covid-19

Grafen visar åldersfördelningen för samtliga personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 i Skåne.

Virusprovtagning

Från och med 9 februari 2022 upphörde egenprovtagningen av invånare i Skåne och därför kommer även statistiken rörande virusprovtagning att upphöra från och med vecka 7.

PCR-tester som utförs av Region Skåne används främst på patienter och personal inom samhällsviktiga verksamheter där pågående infektion misstänks, eller nära kontakter till dessa. Egenprovtagning (PCR) utfördes av allmänhet med symtom på pågående infektion, eller nära kontakter till dessa. Snabbtester (antigen) används i första hand för patienter, boende på SÄBO vid misstänkt infektion och för smittspårning, samt på vårdpersonal vid smittspårning. Snabbtester (VitaPCR) används främst för patienter på Skånes akutvårdsmottagningar.

Provtagning för pågående infektion

Region Skåne använder sig av tre olika sätt att konstatera om en individ har en pågående covid-19-infektion: PCR-provtagning inom vården, egenprovtagning (PCR) samt snabbtester (antigen).

Den vanligaste och säkraste metoden att provta någon för att se om denne ha en pågående covid-19-infektion är genom att ta saliv- och svalgprov och analysera detta genom ett så kallat PCR-test. Ett positivt provsvar innebär att den som provtagits konstateras bära på viruset SARS-CoV-2 som kan leda till sjukdomen covid-19. Ett PCR-test visar en pågående infektion med mycket stor säkerhet, men kan ta från flera timmar upp till flera dygn att få svar på eftersom svaret måste analyseras på ett laboratorium. Region Skåne använder sig av denna provtagningsmetod inom vården, men även egenprovtagningarna görs genom samma metod.

Snabbtester

Sedan december 2020 använder sig Region Skåne även av olika sorters snabbtester. Dessa tas också genom ett svalgprov genom näsan, men behöver inte analyseras på ett laboratorium. Snabbtester (antigen) har fördelen att den hittar pågående infektion mycket snabbt, inom en halvtimme, men metoden hittar inte pågående infektioner med lika stor säkerhet som genom PCR-testning. Därför måste antigentestning ofta kompletteras med PCR-testning. Därutöver finns det en snabbtestningsmetod genom PCR (VitaPCR), som främst genomförs på akutmottagningarna i Skåne.

I Region Skånes statistik registreras alla som får ett positivt provsvar, oavsett provtagningsmetod. Däremot kan det hända att samma individ provtas med flera olika metoder under samma vecka. Därför stämmer inte alltid summan av de positiva fallen per provtagningsmetod överens med den totala summan av antalet positiva fall i Skåne.

Sjukhusvård

Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 varje tisdag. 

Måttet inlagda patienter med covid-19 inkluderar samtliga patienter på sjukhus i Skåne som konstaterats ha covid-19, oavsett orsak till inläggningen. Måttet syftar till att ge en bild över aktuell vårdplatssituation på grund av pandemin, då samtliga patienter med covid-19 kräver isolering och adekvat skyddsutrustning för vårdande personal. 

Den andra grafen visar antalet nyinskrivningar av patienter på grund av covid-19 på sjukhus i Skåne. I detta mått räknas endast patienter som lagts in på sjukhus på grund av covid-19. Om en patient skrivits in med eller på grund av covid fastställs slutgiltigt vid utskrivningen. Därför släpar dessa siffror efter med upp till fyra veckor.

Den tredje grafen visar antalet nyinskrivningar av patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningar i Skåne. 

Inlagda på sjukhus i Skåne

Staplarna visar hur många patienter, som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19, som är inlagda på något av sjukhusen i Region Skåne per dag, uppdelat i intensivvårdsavdelningar (orange) och isolerat på övriga vårdavdelningar (blått).

Siffrorna visar en ögonblicksbild från mätningstillfället och uppdateras en gång varje dag. Det innebär att siffrorna kan skilja sig från det verkliga läget under ett dygn, då nya patienter tillkommer eller patienter som tidigare vårdats på sjukhus behöver intensivvård. Samtliga patienter som konstateras ha covid-19 räknas in, även om orsaken till sjukhusinläggningen är en annan.

Vaccineffekt inom slutenvården

Vaccinen mot covid-19 ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom. Här visas en graf över andelen invånare i olika åldersgrupper som lagts in på sjukhus med covid-19 de fem senaste veckorna, uppdelat i vaccinerade eller ovaccinerade.

Grafen nedan visar hur många patienter med covid-19 som huvuddiagnos per åldersgrupp som är vaccinerade respektive ovaccinerade i förhållande till antalet invånare i samma åldersgrupper som är vaccinerade respektive ovaccinerade. Andelen räknad per 100 000 invånare. 

Grafen räknas ut genom att man tar antalet nyinskrivna patienter de fem senaste veckorna, uppdelat i tre olika åldersgrupper samt vaccinerade respektive inte vaccinerade med minst två doser, och delar dessa med antalet invånare i samma åldersgrupp och vaccinationsstatus (se grafen "Vaccinerade och ännu ej vaccinerade per åldersgrupp i Skåne" ovan). 

Genom att räkna på detta vis kan man se den relativa risken att skrivas in på sjukhus för vaccinerade jämfört med ovaccinerade.

Socialstyrelsen publicerar motsvarande graf för hela Sverige (Vaccination och ålder - covid-19-patienter i relation till befolkningen).

Avlidna

Grafen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit per vecka inom 30 dagar efter virusprovtagningen. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

Socialstyrelsen sammanställer dödsfall på grund av covid-19 med hjälp av dödsfallsintyg.

  • Totalt antal avlidna med covid-19 i Skåne: 2319 (Källa: Folkhälsomyndigheten, 2022-03-31)
  • Totalt antal avlidna i covid-19 i Skåne: 1953 (Källa: Socialstyrelsen, 2022-03-31)

Skillnaden mellan båda måtten beror på att "avlidna med covid-19" även räknar samtliga som avlidit inom 28 dagar efter ett positivt provsvar, oavsett dödsorsak, med Socialstyrelsen genom dödsfallsintyg avgör om den avlidne avlidit på grund av covid-19 eller ej.

Avlidna med Covid-19 i Skåne

"Avlidna med covid-19" är statistiskt mått för att någorlunda snabbt mäta en pandemis dödlighet.

Måttet har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och definieras som personer som har konstaterats bära på covid-viruset och som avlider inom 30 dagar efter konstaterandet - oavsett dödsorsak. Samma mått används i alla nordiska länder och motsvarande mått används även i många andra europeiska länder.

Det innebär att vi måste stämma av två olika nationella register med varandra:

  1. Dels Skatteverkets folkbokföringsregister där alla avlidna registreras genom insändandet av ett dödsbevis.
  2. Dels den nationella smittskyddsdatabasen SmiNet, där alla konstaterade covid-sjukdomsfall registreras, för att kontrollera om den som avlidit verkligen har gjort det inom 30 dagar efter att hen konstaterades ha covid-19.

Den här avstämningen tar lite längre tid att göra och görs därför endast en gång per vecka. Flera dödsfall kan rapporteras in samtidigt trots att det gått ett par veckor sedan de inträffade. Även om dödsbevis ska skickas in till Skatteverket inom mycket kort tid efter inträffat dödsfall, kan det ta upp till tre veckor innan samtliga dödsfall registrerats genom folkbokföringsregistret.  Varje dödsfall registreras på det datum dödsfallet inträffade, inte på det datum som dödsfallet rapporterades. 

Påvisning av antikroppar

Antikroppstester används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Mörkgröna staplar visar hur många bedömbara prov som utförts i Skåne, ljusgröna visar hur många som påvisat antikroppar.

Mellan vecka 33 och 46 år 2020 erbjöd Region Skåne samtliga invånare i Skåne att testa sig för antikroppar hos ett stort antal privata utförare för en subventionerad avgift. Mellan vecka 47 år 2020 och 9 år 2021 kunde invånarna testa sig för antikroppar på Skånes vårdcentraler för en subventionerad avgift. Därutöver testar Region Skåne både patienter och vårdpersonal för antikroppar av medicinska skäl utan avgift.

Ett antikroppstest görs för att se om en person har bildat antikroppar mot viruset vid genomgången infektion. Det görs genom att man tar ett blodprov. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast efter 14 dagar. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat.

Förstärkning av covid-vården

Under hösten och vintern 2020-2021 har trycket på Region Skånes vårdplatser varit högt. Därför har Region Skåne vänt sig till personer som kan hjälpa till i vården.

Nedan finns grafer som visar hur många anmälningar om att hjälpa till som kommit till Region Skåne varje vecka, uppdelat i utbildningsnivå, samt hur många av dessa som fördelats på de olika vårdförvaltningarna.

Förstärkning av vaccinationsuppdraget

Sedan vecka 52 ansvarar Region Skåne för vaccinationen av boende på SÄBO och med hemtjänst, samt för vaccinationen för alla födda 1951 eller tidigare.

Även för denna insats har Region Skåne behövt hjälp från frivilliga. Nedan visar några grafer hur anmälningar Region Skåne fått och hur många som fördelats till de olika förvaltningarna.

Underlag