Fördjupad lägesbild

Här finns ett antal grafer för den som vill fördjupa sig ytterligare hur covid-19 har påverkat Skåne.

Personer med konstaterad covid-19 i Skåne

Grafen visar antalet personer som efter provtagning konstaterats ha covid-19. Den mörkgröna linjen visar totalt antal konstaterade fall, medan den ljusgröna linjen visar antal nya konstaterade fall per dag.

Antalet grupper som provtas har skilt sig åt under olika perioder, och provtagningarna har ökat successivt. Från och med den 3 juli kan alla invånare i Skåne som har symtom på covid-19 beställa ett självtest. Dessa resultat visas för närvarande endast i vecko-statistiken.

För att lättare se hur många nya konstaterade fall det finns per dag, kan man dölja linjen med "Totalt antal personer med konstaterad covid-19" genom att trycka på den texten under grafen.

Siffrorna uppdateras varje vardag. Siffrorna samlas in kl 8 varje morgon, och gäller därför för det totala antalet provresultat som kommit från dagen innan. Därför är det senaste datumet i grafen alltid gårdagens datum.

Kön och åldersfördelning av konstaterade med covid-19

Grafen visar köns- och åldersfördelning för samtliga personer med konstaterad covid-19 i Skåne.

Konstaterade personer med covid-19 per kommun i Skåne

Kommunsiffrorna som redovisas speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom provtagning.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan mars och efter den 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning.

Konstaterade personer med covid-19 per kommun
Siffrorna uppdateras varje tisdag.
Kommuner med färre än 10 konstaterade personer med covid-19 markeras med <10 (färre än 10)

Antal inlagda patienter med konstaterad covid-19 per sjukhusort

Avlidna

Grafen visar antalet personer som konstaterats ha covid-19 och som har avlidit. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19. Den mörkgröna linjen visar totalt antal avlidna personer. Den lila linjen visar totalt antal avlidna personer på sjukhus i Skåne.

Region Skåne uppdaterar antalet personer patienter med covid-19 som avlider på sjukhus varje dag. För avlidna med konstaterad covid-19 som dör utanför sjukhus hämtas uppgifterna från samma källa som Folkhälsomyndigheten får sina siffror ifrån. Dessa dödsfall rapporteras ofta med viss fördröjning. Grafen uppdateras därför kontinuerligt vad gäller antalet avlidna personer per dag, så att varje datum avspeglar den dag personen avled och inte vilken dag dödsfallet rapporterades på.

Siffrorna uppdateras varje vardag och visar läget kl 08:00 under innevarande dag.