Fördjupad lägesbild

Här finns ett antal grafer för den som vill fördjupa sig ytterligare hur covid-19 har påverkat Skåne.

Personer med konstaterad covid-19 i Skåne

Grafen visar antalet personer som efter virusprovtagning konstaterats ha covid-19. Den mörkgröna linjen visar totalt antal konstaterade fall, medan den ljusgröna linjen visar antal nya konstaterade fall per dag.

Antalet grupper som provtas har skilt sig åt under olika perioder, och provtagningarna har ökat successivt. Från och med den 3 juli kan alla invånare i Skåne som har symtom på covid-19 beställa ett självtest. 

För att lättare se hur många nya konstaterade fall det finns per dag finns det en graf över Konstaterade sjukdomsfall i Skåne de senaste 28 dagarna under "Trendrapport" på första Lägesbilds-sidan.

Observera att grafen nedan endast uppdateras på tisdagar. Daglig uppdatering över antalet fall återfinns under Trendrapport ovan. 

Kön och åldersfördelning av konstaterade med covid-19

Grafen visar köns- och åldersfördelning för samtliga personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 i Skåne.

Inlagda på sjukhus i Skåne

Staplarna visar hur många patienter, som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19, som är inlagda på något av sjukhusen i Region Skåne per dag, uppdelat i intensivvårdsavdelningar (ljusgrön färg) och isolerat på övriga vårdavdelningar (mörkgrön färg).

Siffrorna visar en ögonblicksbild från mätningstillfället och uppdateras en gång varje dag. Det innebär att siffrorna kan skilja sig från det verkliga läget under ett dygn, då nya patienter tillkommer eller patienter som tidigare vårdats på sjukhus behöver intensivvård.

För att lättare se hur många patienter med covid-19 det finns per dag finns det en graf över Antal patienter med konstaterad covid-19 i Skåne de senaste 28 dagarna under "Trendrapport" på första Lägesbilds-sidan.

Observera att grafen nedan endast uppdateras på tisdagar. Daglig uppdatering över antalet fall återfinns under Trendrapport ovan. 

Antal inlagda patienter med konstaterad covid-19 per sjukhusort

Påvisning av antikroppar

Antikroppstester används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Mörkgröna staplar visar hur många bedömbara prov som utförts i Skåne, ljusgröna visar hur många som påvisat antikroppar.

Sedan vecka 33 erbjuder Region Skåne samtliga invånare i Skåne att testa sig för antikroppar. Region Skåne har sedan tidigare även testat både patienter och vårdpersonal.

Ett antikroppstest görs för att se om en person har bildat antikroppar mot viruset vid genomgången infektion. Det görs genom att man tar ett blodprov. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast efter 14 dagar. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat.

Även om urvalet av de som testas inte är slumpmässigt, ger andelen positiva provsvar en viss fingervisning om hur utbrett viruset har varit i Skåne.

Avlidna

Grafen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit inom 30 dagar efter konstaterandet. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19. Den mörkgröna linjen visar totalt antal avlidna personer. Den ljusgröna linjen visar antal avlidna per dag.

Grafen uppdateras kontinuerligt vad gäller antalet avlidna personer per dag, så att varje datum avspeglar den dag personen avled och inte vilken dag dödsfallet rapporterades på.

För att lättare se hur många nya konstaterade fall det finns per dag finns det en graf över Antal avlidna med covid-19 i Skåne de senaste 28 dagarna under "Trendrapport" på första Lägesbilds-sidan.

Observera att grafen nedan endast uppdateras på tisdagar. Daglig uppdatering över antalet fall återfinns under Trendrapport ovan. 

Avlidna i Skåne per vecka

Grafen visar det totala antalet invånare i Skåne som avlidit varje vecka oavsett dödsorsak. Den mörkgröna linjen visar antalet avlidna år 2020, den ljusgröna visar genomsnittligt antal avlidna åren 2015-2019. Den lila linjen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit under 2020. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som publicerar antalet avlidna per vecka. SCB publicerar uppdaterade siffror varje vecka, men det är endast två veckor bakåt som uppgifterna är någorlunda tillförlitliga. Därför publiceras siffrorna med en veckas fördröjning, och viss korrigering av siffrorna kan ske i efterhand, särskilt vad gäller den senaste veckans uppgifter.