Fördjupad lägesbild

Här finns ett antal grafer för den som vill fördjupa sig ytterligare hur covid-19 har påverkat Skåne.

Personer med konstaterad covid-19 i Skåne

Grafen visar antalet personer som efter virusprovtagning konstaterats ha covid-19. Den mörkgröna linjen visar totalt antal konstaterade fall, medan den ljusgröna linjen visar antal nya konstaterade fall per dag.

Antalet grupper som provtas har skilt sig åt under olika perioder, och provtagningarna har ökat successivt. Efter den 3 juli 2020 kunde alla invånare i Skåne som har symtom på covid-19 beställa ett test för egenprovtagning. Mellan den 1 och 21 november 2021 var egenprovtagningen begränsad till att endast gälla icke vaccinerade.

För att lättare se hur många nya konstaterade fall det finns per dag finns det en graf över Konstaterade sjukdomsfall i Skåne de senaste 28 dagarna under "Trendrapport" på första Lägesbilds-sidan.

Observera att grafen nedan endast uppdateras på tisdagar. 

Åldersfördelning av konstaterade med covid-19

Grafen visar åldersfördelningen för samtliga personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 i Skåne.

Provtagning för pågående infektion

Region Skåne använder sig av tre olika sätt att konstatera om en individ har en pågående covid-19-infektion: PCR-provtagning inom vården, egenprovtagning (PCR) samt snabbtester (antigen).

Den vanligaste och säkraste metoden att provta någon för att se om denne ha en pågående covid-19-infektion är genom att ta saliv- och svalgprov och analysera detta genom ett så kallat PCR-test. Ett positivt provsvar innebär att den som provtagits konstateras bära på viruset SARS-CoV-2 som kan leda till sjukdomen covid-19. Ett PCR-test visar en pågående infektion med mycket stor säkerhet, men kan ta från flera timmar upp till flera dygn att få svar på eftersom svaret måste analyseras på ett laboratorium. Region Skåne använder sig av denna provtagningsmetod inom vården, men även egenprovtagningarna görs genom samma metod.

Snabbtester

Sedan december 2020 använder sig Region Skåne även av olika sorters snabbtester. Dessa tas också genom ett svalgprov genom näsan, men behöver inte analyseras på ett laboratorium. Snabbtester (antigen) har fördelen att den hittar pågående infektion mycket snabbt, inom en halvtimme, men metoden hittar inte pågående infektioner med lika stor säkerhet som genom PCR-testning. Därför måste antigentestning ofta kompletteras med PCR-testning. Därutöver finns det en snabbtestningsmetod genom PCR (VitaPCR), som främst genomförs på akutmottagningarna i Skåne.

I Region Skånes statistik registreras alla som får ett positivt provsvar, oavsett provtagningsmetod. Däremot kan det hända att samma individ provtas med flera olika metoder under samma vecka. Därför stämmer inte alltid summan av de positiva fallen per provtagningsmetod överens med den totala summan av antalet positiva fall i Skåne.

Inlagda på sjukhus i Skåne

Staplarna visar hur många patienter, som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19, som är inlagda på något av sjukhusen i Region Skåne per dag, uppdelat i intensivvårdsavdelningar (orange) och isolerat på övriga vårdavdelningar (blått).

Siffrorna visar en ögonblicksbild från mätningstillfället och uppdateras en gång varje dag. Det innebär att siffrorna kan skilja sig från det verkliga läget under ett dygn, då nya patienter tillkommer eller patienter som tidigare vårdats på sjukhus behöver intensivvård. Samtliga patienter som konstateras ha covid-19 räknas in, även om orsaken till sjukhusinläggningen är en annan.

Den andra grafen visar antalet nyinskrivningar av patienter till sjukhus i Skåne på grund av covid-19. I detta mått räknas endast patienter som lagts in på sjukhus på grund av covid-19. Om en patient skrivits in med eller på grund av covid fastställs slutgiltigt vid utskrivningen. Därför släpar dessa siffror efter med upp till fyra veckor.

Antal inlagda patienter med konstaterad covid-19 per sjukhusort

Avlidna med Covid-19 i Skåne

"Avlidna med covid-19" är statistiskt mått för att någorlunda snabbt mäta en pandemis dödlighet.

Måttet har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och definieras som personer som har konstaterats bära på covid-viruset och som avlider inom 30 dagar efter konstaterandet - oavsett dödsorsak. Samma mått används i alla nordiska länder och motsvarande mått används även i många andra europeiska länder.

Det innebär att vi måste stämma av två olika nationella register med varandra:

  1. Dels Skatteverkets folkbokföringsregister där alla avlidna registreras genom insändandet av ett dödsbevis.
  2. Dels den nationella smittskyddsdatabasen SmiNet, där alla konstaterade covid-sjukdomsfall registreras, för att kontrollera om den som avlidit verkligen har gjort det inom 30 dagar efter att hen konstaterades ha covid-19.

Den här avstämningen tar lite längre tid att göra och görs därför endast en gång per vecka. Flera dödsfall kan rapporteras in samtidigt trots att det gått ett par veckor sedan de inträffade. Även om dödsbevis ska skickas in till Skatteverket inom mycket kort tid efter inträffat dödsfall, kan det ta upp till tre veckor innan samtliga dödsfall registrerats genom folkbokföringsregistret.  Varje dödsfall registreras på det datum dödsfallet inträffade, inte på det datum som dödsfallet rapporterades. 

Avlidna i Skåne per vecka

Grafen visar det totala antalet invånare i Skåne som avlidit varje vecka oavsett dödsorsak. Den mörkgröna linjen visar antalet avlidna år 2020, den ljusgröna visar genomsnittligt antal avlidna åren 2015-2019. Den lila linjen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit under 2020. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som publicerar antalet avlidna per vecka. SCB publicerar uppdaterade siffror varje vecka, men det är endast två veckor bakåt som uppgifterna är någorlunda tillförlitliga. Därför publiceras siffrorna med två veckors fördröjning, och viss korrigering av siffrorna kan ske i efterhand, särskilt vad gäller den senaste veckans uppgifter.