Så här jobbar Region Skåne

Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av covid-19. Sjukvården har sedan tidigare stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns väl inarbetade rutiner för smittspårning och vård av patienter med smitta.

Region Skåne kraftsamlar för att hantera situationen kring covid-19. Det påverkar all verksamhet inom den skånska hälso- och sjukvården och kräver omfattande arbetsinsatser från alla delar av organisationen.

För att kunna hantera ett eventuellt utbrott av covid-19 genomförs en rad olika förberedelser i Region Skåne. Det handlar bland annat om att säkerställa att sjukvården har beredskap att hantera smittade och att allmänheten får korrekt information.

Smittspårning

Smittskydd Skåne arbetar med smittspårning kopplat till de personer som konstaterats som smittade för att undvika vidare spridning.

Smittskyddslagen och smittspårning (1177.se)

Dispens för hyrpersonal

Utifrån den rådande situationen har det beslutats att ge generell dispens för att hyra in bemanningsanställd personal i Region Skåne. Detta för att underlätta om en verksamhet snabbt behöver förstärkning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter