Skiss över sjukhusbyggnad i Ängelholm.

Ängelholms sjukhusområde

Hälsostaden Ängelholm som det nya sjukhusområdet nu kallas, håller på att ta form. Nya vårdbyggnader och ombyggnation av de redan befintliga pågår för fullt och planeras stå klart 2018. Fokus ligger på att skapa ett öppnare, effektivare och mer tillgängligt sjukhusområde.

Detta händer på sjukhusområdet:

Skapa närhet på området

Ängelholms sjukhusområde är idag uppdelat i två områden - norr och söder. Järnvägen går som en skiljelinje mellan områdena. Syftet med ombyggnationen är att koncentrera all verksamhet till det norra området och därmed avveckla verksamheten på det södra området. 

Ombyggnationen görs för att skapa närhet, samordning och bättre logistik mellan sjukhusverksamheterna. Miljön ska bidra till att öka kvaliteten för patienter, besökare och personal. 

Ny vårdbyggnad

En helt ny 14 000 kvadratmeter stor vårdbyggnad kommer att byggas och enligt planerna vara färdig våren 2018. Byggnaden kommer bland annat att rymma en stor del av verksamheterna som avvecklats i det södra området. 

Vid vårdbyggnaden kommer det att finnas ett nytt stråk med ny gång- och cykelbro över Rönne å. Stråket kan därmed fungera som en länk mellan sjukhusområdet och Ängelholms stadskärna. 

Ombyggnation och renovering

En ombyggnation i den befintliga behandlingsbyggnaden pågår. Byggnaden som är den största på området ska moderniseras, bli ljusare och utvecklas miljö- och energimässigt. Renoveringen pågår i fem etapper och planeras vara klar 2017. 

Kulvertarna under marken kommer även att göras om med fräscha omklädningsrum och ny servicecentral för posthantering och vaktmästeri.

Se filmen om Hälsostaden Ängelholms utveckling

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter