Sus anmäler fördröjning av behandling vid sepsis

En man i 30-årsåldern sökte i oktober 2020 till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av feber sedan tio dagar och försämrat allmäntillstånd. Patienten som tidigare i livet opererats på grund av ett hjärtklaffsfel, hade drabbats av svår sepsis med endokardit (hjärtklaffsinfektion).

På sjukhuset blev det betydande fördröjningar i diagnostik och behandling och patienten avled till följd av sjukdomen.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den kan ha varit undvikbar. Det är dock inte säkert att dödsfallet hade kunnat förhindras eftersom patienten kom in till sjukhuset sent i sjukdomsförloppet.

De involverade verksamheterna har utrett händelsen och identifierat flera bakomliggande orsaker till att diagnos och behandling fördröjdes, till exempel bristande kommunikation mellan olika jourlinjer, effekter på grund av pandemisituationen samt brister relaterat till rutiner vid sepsismisstanke. Händelseförloppet påverkades även av att närstående inte kunde vara delaktiga i patientens vård pga pandemin.

– Det är en väldigt tragisk händelse och jag känner med mannens närstående. Det här är ett komplicerat fall där vi i vårt utredningsarbete kommit fram till att sjukvården brustit i olika avseenden. Det medförde en fördröjning och det går inte att utesluta att utgången kunde blivit annorlunda om rätt behandling satts in tidigare, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

I verksamheterna vidtas en rad åtgärder relaterat till detta med stärkta rutiner, utbildningsinsatser, förändrade arbetssätt och åtgärder för att stärka kommunikationen.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000941