Patienter smittades under vårdtiden

Skånes universitetssjukhus lex Maria-anmäler att tre patienter som vårdades på sjukhuset i april-maj 2020 fick covid-19 under vårdtiden. Patienterna var inlagda på en neurologiavdelning i Malmö och en av dem, en kvinna i 50-årsåldern, avled till följd av sjukdomen. De två andra patienterna som smittades fick inga symtom.

– Det som hände är väldigt olyckligt och mina tankar går naturligtvis till den avlidna patienten, hennes närstående och andra anhöriga. Att smitta tar sig in på en vårdavdelning är allvarligt och vi kan i efterhand konstatera att de rutiner som gällde då inte var tillräckliga, säger Stefan Olsson Hau, sektionschef.

Omedelbart när utbrottet uppdagades vidtogs en rad åtgärder i samråd med Vårdhygien. Det infördes intagningsstopp på avdelningen och en särskild utbrottsgrupp tillsattes för att snabbt kunna vidta fortlöpande åtgärder.

– Vi har kunnat konstatera att smittan kom in på avdelningen via en patient som tidigare hade vårdats på en annan avdelning, där smittade personer fanns. Det finns ingenting i vår interna utredning som tyder på att de rutiner och riktlinjer som gällde då inte följdes, men vi kan naturligtvis inte utesluta att utbrottet hade kunnat förhindras om det redan då hade funnits striktare krav på till exempel skyddsutrustning och rengöring, säger Stefan Olsson Hau.

Kunskapen om vilken skyddsutrustning som ska användas i olika situationer har ökat inom sjukvården i Sverige under året som gått, och i takt med det har arbetssätt och vårdhygieniska rutiner kontinuerligt anpassats och skärpts.

– Vårt ansvar är att ge våra patienter en trygg och säker vård, men i samband med den här händelsen lyckades vi inte med det vilket är djupt beklagligt. Vi är idag bättre rustade att både förebygga och hantera eventuella utbrott av covid-19, säger Stefan Olsson Hau.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001188, 2020-ANMSUS001189, 2020-ANMSUS001190