Patienter smittades under vårdtiden

Skånes universitetssjukhus lex Maria-anmäler att sju patienter blev sjuka i covid-19 under tiden som de vårdades på en vårdavdelning. Smittutbrottet på avdelningen i Lund (infektionsavdelning 75) pågick mellan den 10 maj och 2 juni 2020. Två av de drabbade patienterna avled till följd av virussjukdomen.

Det som hänt är mycket olyckligt och jag känner med patienterna, familjerna och andra närstående. Att patienter smittas inne på sjukhuset är naturligtvis allvarligt och vi anmäler det inträffade eftersom vi inte kan utesluta att utbrottet på avdelningen hade kunnat förhindras om vi hade haft andra rutiner för skyddsutrustning, säger Maria Josephson, verksamhetschef.

Intagningsstopp och förändrade rutiner
På avdelningen där utbrottet skedde vårdades vid tidpunkten både covid-19-patienter och patienter med andra infektionssjukdomar. Avdelningen var nyöppnad för att kunna hantera det ökade behovet av vårdplatser för patienter med covid-19. När utbrottet på avdelningen upptäcktes vidtogs flera åtgärder i verksamheten.

– Vi införde ett omedelbart intagningsstopp av nya patienter, vi stärkte de vårdhygieniska rutinerna och införde munskydd vid alla patientmöten. Utöver det genomförde vi även en hygienrond och införde symtomkontroll av all personal och alla patienter vid varje nytt arbetspass, säger Maria Josephson.

I den utredning som gjorts internt har man inte kunnat klarlägga den specifika orsaken till det inträffade, men den samlade bedömningen är att det sannolikt kan ha varit symtomfri personal som fört in smittan på avdelningen.

Ökade krav på sjukvården
De patienter som insjuknade på avdelningen var mellan 75 och 95 år. Att förhindra att smitta kommer in på avdelningar har varit en utmaning för alla landets sjukhus sedan pandemin startade, eftersom även symtomfria personer kan smitta. På Skånes universitetssjukhus utreds ytterligare fall av smittutbrott på avdelningar för att se om det finns skäl att göra fler anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är givetvis alltid viktigt att patienter som vårdas på sjukhus inte drabbas av några nya sjukdomar under vårdtiden. Den utbredda och snabba spridningen av covid-19 i samhället har ställt ökade krav på sjukvården och vi gör hela tiden vårt yttersta för att kunna ge en trygg och säker vård, säger Marie Ekberg, chefläkare.

Förbättrad beredskap
Kunskapen om viruset har ökat under pandemin och i takt med det har arbetssätt och rutiner uppdaterats på sjukhuset.

– Munskydd i ansiktsnära vårdsituationer är en åtgärd, att vi även testar symtomfri personal vid utbrott i verksamheten är en annan. Min bedömning är att vi är bättre rustade idag än vi var för några månader sedan och att vi har en bättre beredskap att hantera eventuella smittutbrott. Att skydda våra patienter och medarbetare fortsätter att vara en central uppgift för oss, säger Marie Ekberg.

Diarienummer:
2020-ANMSUS0001071
2020-ANMSUS0001074
2020-ANMSUS0001077
2020-ANMSUS0001078
2020-ANMSUS0001079
2020-ANMSUS0001080
2020-ANMSUS0001005