Patient med rosfeber fick fördröjd behandling

I juli 2019 kom en man i 60-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund efter att han ramlat i hemmet. Mannen hade hemsjukvård och vid läkarundersökning upptäcktes hudrodnad på benet som bedömdes vara rosfeber. Patienten fick penicillin på akutmottagningen och läkaren ordinerade fortsatt behandling med penicillin, något som hemsjukvården inte informerades om. Detta ledde till att den fortsatta behandlingen uteblev.

Tre dagar senare tillkallade hemsjukvården läkare eftersom de noterade att benet var rött, varpå läkaren skrev ut antibiotika.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det förelåg risk för allvarlig vårdskada på grund av den fördröjda antibiotikabehandlingen. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande kunskap om rutiner.

För att minska risken för upprepning av händelsen informerar verksamheten brett om rutinen.

Diarienummer: 2019-KMSUS001222