Patient föll på avdelning

I mars 2020 vårdades en man i 75-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid ankomst var patienten förvirrad och det bedömdes finnas stor fallrisk. Trots detta gjordes ingen fallpreventionsplan enligt rutin, och under vårdtiden föll mannen och ådrog sig skador i ansiktet.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom patienten hade kunnat drabbas av en allvarlig vårdskada i samband med fallet.

Orsak till händelsen bedöms ha varit att man inte följt gällande rutin för att förhindra fall samt hög arbetsbelastning. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020- KMSUS000480